مقاله پژوهشی

مقاله پژوهشی

مقاله پژوهشی

مقاله پژوهشی

مقاله پژوهشی

مقاله پژوهشی

مقاله پژوهشی

مقاله پژوهشی

برنامه‌ریزی منابع تولیدی در یک سیستم تولیدی هیبرد MTS/MTO تحت تقاضای احتمالی و با بکارگیری رویکرد برنامه‌ریزی تصادفی چندمرحله‌ای

ریحانه عزیزی خرانقی؛ حنان عموزاد مهدیرجی؛ محمدرضا تقی‌زاده یزدی؛ سید حسین رضوی حاجی‌آقا

مقاله پژوهشی

‌‌بهینه‌سازی زمان‌بندی ماشین‌‌‌های حمل در انبار متقاطع تحت شرایط عدم‌قطعیت با استفاده از تکنیک شبیه‌سازی (مورد مطالعه: انبار مرکزی میوه و تره‌بار شهرداری تهران)

مهزیار تقی زاده؛ امیر عباس شجاعی؛ امیر همایون سرفراز؛ صدیق رئیسی

مقاله پژوهشی

داوران