دوره و شماره: دوره 12، شماره 4 - شماره پیاپی 48، 1401 

مقاله پژوهشی

شبیه سازی چرخه عمر صنعت برق با استفاده از شبیه سازی عامل بنیان

صفحه 9-35

10.52547/jimp.12.4.9

محمد فرح بخش؛ محمود مدیری؛ سید محمد علی خاتمی فیروز آبادی؛ علیرضا پورابراهیمی


مقاله پژوهشی

طراحی مدل ریاضی مکان‌یابی تسهیلات رقابتی چند محصول چند رقیب

صفحه 71-95

10.52547/jimp.12.4.71

سمیه ملکی؛ اکبر عالم تبریز؛ داود طالبی؛ علیرضا موتمنی


مقاله پژوهشی

بررسی تحلیلی چالش‌های پیمانکاران ساخت در طرح ادعاهای قراردادی

صفحه 199-221

10.52547/jimp.12.4.199

احد نظری؛ مجید پرچمی جلال؛ ساسان شهیدی نشرود کلی؛ شایان حجت‌پناه


مقاله پژوهشی

برنامه‌ریزی منابع تولیدی در یک سیستم تولیدی هیبرد MTS/MTO تحت تقاضای احتمالی و با بکارگیری رویکرد برنامه‌ریزی تصادفی چندمرحله‌ای

صفحه 223-252

10.52547/jimp.12.4.223

ریحانه عزیزی خرانقی؛ حنان عموزاد مهدیرجی؛ محمدرضا تقی‌زاده یزدی؛ سید حسین رضوی حاجی‌آقا