نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا مدیریت صنعتی گرایش تحقیق در عملیات، دانشگاه علوم تحقیقات، تهران، ایران

2 استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران

3 استاد، مدیریت صنعتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران ، ایران

4 استادیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، البرز، ایران

10.52547/jimp.2022.227180.1359

چکیده

همگام با تغییرات و توسعه محصول ، بدست آوردن رضایت مشتری جایگاهی مهم و حیاتی در صنعت پیدا کرده است. از اینرو مدیران ارشد سازمان ها باید توجه ویژه‌ای به مدیریت چرخه عمر صنعت و جلب رضایت مشتریان خود داشته باشند. با توجه به این مهم سعی داریم به شبیه سازی چرخه عمر صنعت برق با استفاده از پارادایم شبیه سازی عامل بنیان بپردازیم. بدین منظور یک مدل شبیه سازی عامل بنیان از چرخه عمر صنعت برق ارائه نمودیم، در این مدل ، 5 عامل (Agent) با توجه به مدل مفهومی عنوان شد که درنهایت به کمک نرم افزار Anylogic به شبیه سازی مدل مذکور پرداختیم.در ادامه چهار سناریو با نظر خبرگان مورد بررسی قرار گرفت. در سناریو اول فرض بر این است که جذابیت دو نیروگاه گازی و سیکل ترکیبی توسط دولت کم شده و بر جذابیت دو نیروگاه دیگر افزوده شده نتیجه این سناریو افزایش تولید نیروگاه برق آبی می باشد که با توجه به کمبود منابع آبی برای کشور به صرفه نمی باشد و از طرف دیگر میزان برق تولیدی نسبت به مصرفی کمتر می باشد. در سناریو دوم با ورود یک تکنولوژی جدید میزان مصرف، مصرف کننده خانگی 40% کاهش پیدا کرد و همچنین دو نیروگاه برق آبی و بخار با ظرفیت 40% در چرخه تولید برق مشغول به فعالیت بودند نتیجه این سناریو کاهش مصرف سوخت های فسیلی و همچنین کمبود برق تولیدی نسبت به برق مصرفی می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Power industry life cycle simulation using Agent based simulation

نویسندگان [English]

  • mohamad farahbakhsh 1
  • mahmod modiri 2
  • seyed mohammad ali khatami firozabadi 3
  • seyed alireza Puorebrahimi 4

1 Phd student of industrial management Operation Research / Islamic Azad university Research and technology Branch/ Tehran/Iran

2 Assistant Prof. in Industrial Management, Faculty of Management, Tehran South Branch, Azad Islamic University, Tehran, Iran

3 Industrial management، Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

4 Assistant Prof, Department of Industrial Management, Faculty of Management and Accounting, Islamic Azad University, Karaj, Alborz, Iran

چکیده [English]

Along with changes and product development, obtaining customer satisfaction has gained an important and vital place in the industry.

Therefore, senior managers of organizations should pay special attention to the management of the industry life cycle and satisfy their customers.

Considering this important issue, we try to simulate the life cycle of the electricity industry using the factor-based simulation paradigm.

For this purpose, we presented a factor-based simulation model from the life cycle of the electricity industry, in this model, 5 factors (Agent) according to the conceptual model were mentioned that finally, we simulated the mentioned model using Anylogic software.

Then, four scenarios were investigated with experts' opinions.

In the first scenario, it is assumed that the attractiveness of two gas power plants and combined cycles by the government has been reduced and the attractiveness of the other two power plants has been added, the result of this scenario is the increase in hydroelectric power plant production, which is not cost effective due to the lack of water resources for the country and on the other hand, the amount of electricity produced is less than consumption.

In the second scenario, with the arrival of a new technology, the household consumer decreased by 40%, and two hydroelectric and steam power plants with a capacity of 40% were working in the power generation cycle, the result of this scenario is the reduction of fossil fuel consumption and also the shortage of electricity produced relative to the electricity consumption.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Product life cycle
  • Simulation
  • Agent Based modeling simulation
  • Power industry