اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر بهروز دری

مدیریت صنعتی استاد، گروه مدیریت صنعتی و فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

www.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=375072
b-dorisbu.ac.ir

h-index: 6  

سردبیر

دکتر مصطفی زندیه

مهندسی صنایع استاد، گروه مدیریت صنعتی و فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

www.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=385027
m_zandiehsbu.ac.ir
+982129905215
0000000312099514

h-index: 45  

مدیر اجرایی

دکتر مسعود ربیعه

مدیریت صنعتی استادیار، گروه مدیریت صنعتی و فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

www.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=390074
m_rabiehsbu.ac.ir
+982129902263

h-index: 3  

مدیر داخلی

سیما مطلبی

مدیریت صنعتی دانشجوی دکتری، گروه مدیریت صنعتی و فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

s_motallebisbu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر عادل آذر

مدیریت صنعتی استاد، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/azara
azaramodares.ac.ir
+982182883609

h-index: 10  

دکتر مقصود امیری

مهندسی صنایع استاد، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری،‌ دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

simap.atu.ac.ir/cv/9693220/
amiriatu.ac.ir
+982148392832
0000-0002-0650-2584

h-index: 27  

دکتر علی اصغر انواری رستمی

مدیریت مالی و سرمایه گذاری استاد، مرکز مطالعات مدیریت و توسعه فناوری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/anvary
anvarymodares.ac.ir
+982122202335
0000-0002-7495-8276

h-index: 3  

دکتر میرسامان پیشوایی

مهندسی صنایع دانشیار، دانشکده مهندسی صنایع، گروه مهندسی سیستم، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.

www.iust.ac.ir/page.php?slct_pg_id=13264&slc_lang=fa
pishvaeeiust.ac.ir
+982173225016
0000-0001-6389-6308

h-index: 31  

دکتر بهروز دری

مدیریت صنعتی استاد، گروه مدیریت صنعتی و فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

www.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=375072
b-dorisbu.ac.ir

h-index: 6  

دکتر مصطفی زندیه

مهندسی صنایع استاد، گروه مدیریت صنعتی و فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

www.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=385027
m_zandiehsbu.ac.ir
+982129905215
0000000312099514

h-index: 45  

دکتر حسین صفری

مدیریت صنعتی استاد، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

management.ut.ac.ir/~hsafari
hsafariut.ac.ir
+98216117653
0000-0001-9232-1319

h-index: 8  

دکتر اکبر عالم تبریز

مدیریت صنعتی استاد، گروه مدیریت صنعتی و فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

www.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=375169
a-tabrizsbu.ac.ir

h-index: 6  

دکتر حســن فارسیجانـی

مدیریت صنعتی دانشیار، گروه مدیریت صنعتی و فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

www.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=375461
h-farsisbu.ac.ir

h-index: 5  

دکتر مهرداد مدهوشی

مدیریت استاد، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

rms.umz.ac.ir/~madhoshi/
madhoshiumz.ac.ir
+981135302523
0000-0001-5522-6953

h-index: 2  

دکتر محمدرضا مهرگان

مدیریت صنعتی استاد، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

management.ut.ac.ir/~mehregan
mehrganut.ac.ir
+982161117676

h-index: 4  

دکتر سید حبیب اله میرغفوری

مدیریت صنعتی دانشیار، بخش مدیریت صنعتی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران.

www.yazd.ac.ir/people/mirghafoori
mirghafooriyazd.ac.ir
+983531233212
0000-0001-5362-6590

h-index: 3