راهنمای نویسندگان

شرایط و ضوابط انتشار مقاله

محققان با رعایت سلامت و اصالت کامل نویسندگی در چارچوب‌های اخلاق حرفه‌ای زیر، مقالات علمی - پژوهشی خود را تدوین و ارائه ‌نمایند:

۱- عنوان مقاله جدید و برگرفته از محتوای مقاله و متناسب با فرآیند تحولات علمی، پیشینه تحقیق و مطالعه باشد.
۲- محتوای مقاله کاملاً برگرفته از کلیه منابعی است که در قسمت منابع و مآخذ به آن اشاره شده است؛ لذا مطالب منتخب را به‌گونه‌ای که یکایک آن منابع را مشاهده و مطالعه کرده‌اید، در بخش منابع و مآخذ وارد نمایید.
۳- فرآیند تحقیق مطالب کاملاً منطبق با رویه‌هایی است که در مقاله ذکر شده باشد.
۴- صحت داده های تخصصی بر پایه فعالیت‌های پژوهشی و مطالعاتی نویسنده یا نویسندگان مقاله باشد.
۵- نتیجه گیری و منابع کاملاً مختص این مقاله است و بر مبنای اصول حاکم بر این فصلنامه تهیه شده باشد.
۶- مشابه این مقاله قبلاً نباید در نشریه دیگری یا حتی به یک زبان خارجی چاپ شده باشد و به‌طور هم‌زمان برای دیگر نشریات نیز ارسال نشده باشد.
7- نویسنده مسئول، حتما عضو هیئت علمی دانشگاه باشد.
 

 راهنمای نگارش مقاله

 نگارش مقالات پژوهشی مستلزم رعایت استاندارد خاصی است و در بسیاری موارد رعایت نکردن این استاندارد منجر به عدم پذیرش مقاله می ­شود. این سند، استاندارد دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی در مورد مقاله­ های ارسالی برای نشریه ­های تخصصی این دانشکده را بیان می ­دارد. رعایت این استاندارد جهت بررسی و چاپ مقاله الزامی است.

۱- مقاله در نرم ­افزار Word نسخه ۲۰۰۷ یا بالاتر با حاشیه­ بالا ۳، پائین ۷، چپ ۴ و راست ۵ سانتی­متر، و حداکثر در ۲۵ صفحه (با منابع و چکیده لاتین)  با فاصله خطوط single تایپ شود.

۲-  در سرتاسر مقاله، نوشته ­های فارسی با قلم BMitra و نوشته ­های لاتین با قلم Times New Roman مطابق جدول زیر تایپ شوند.

 

نوع نوشته

حالت قلم

نوع و اندازه قلم

عنوان مقاله

پررنگ(Bold)

 BMitra ۱۶ 

چکیده فارسی

معمولی(Regular)

BMitra  ۱۲

کلیدواژه ­ها

پررنگ (Bold)

  BMitra ۱۲

متن فارسی

معمولی(Regular)

  BMitra ۱۳

عناوین اصلی مقاله

پررنگ (Bold)

 BMitra  ۱۲

اختصارات یا کلمات لاتین درون متن مقاله

معمولی(Regular)

 Times۱۱  

متن فارسی درون جدول یا نمودار

معمولی(Regular)

  BMitra ۱۱

متن لاتین درون جدول یا نمودار

معمولی(Regular)

  Times ۹

منابع لاتین

معمولی(Regular)

 Times ۱۰

منابع فارسی

معمولی(Regular)

  BMitra ۱۲

چکیده لاتین

معمولی(Regular)

 Times ۱۱

زیرنویس­های لاتین

معمولی(Regular)

Times  ۸

زیرنویس ­های فارسی

معمولی(Regular)

 BMitra ۱۰

 ۳- شکل و نمودار درون مقاله باید از خوانایی کافی برخوردار باشد و در مواردی که خروجی نرم ‌افزاری به صورت شکل و یا نمودار است، در صورت ضرورت (برای افزایش کیفیت) شکل یا نمودار مجدداً در نرم ­افزار Word ترسیم شود.

۴- نویسنده لازم است موارد زیر را به عنوان مستندات پشتیبان ارسال کند:

  • نمودارهای خروجی نرم ­افزارهای خاص (مانند لیزرل یا Amos و ... ) 
  • نمونه دقیق پرسشنامه تحقیق (برای تحقیقاتی که بر اساس پرسشنامه انجام شده باشد).

۵- مقاله باید دارای نثری روان و یکدست باشد. مقالاتی که دارای نثر ضعیف و نارسا و دارای اشکالات ویرایشی متعدد باشند در فرآیند داوری وارد نمی­ شوند. بهتر است نویسندگان تا حد ممکن از واژه‌های فارسی به جای واژه‌ های بیگانه استفاده کنند.

۶- اشکال، نمودارها، جداول و روابط ریاضی باید بطور جداگانه و به ترتیب از ابتدا تا انتها شماره‌ گذاری شوند.

۷- مقاله­ های ارسالی باید دارای بخش ­های زیر باشد:

۷-۱- صفحه جلد مقاله شامل: عنوان کامل مقاله، نام ­و­ نام ‌خانوادگی نویسنده یا نویسندگان (نام نویسندة مسوول با علامت ستاره مشخص شود)، رتبه علمی، رشته علمی، نام دانشگاه یا مؤسسه محل اشتغال و نشانی کامل برای کلیة نویسندگان شامل: نشانی پستی، شماره تلفن (همراه و ثابت)، نمابر و پست الکترونیک.

۷-۲- صفحه اول مقاله شامل: عنوان و چکیدة مقاله به زبان فارسی (حاوی هدف مقاله، روش‌ شناسی تحقیق و نتایج، حداکثر ۲۰۰ کلمه) و کلید واژه­ ها (حداکثر ۶ واژه).

۷-۳-  صفحه دوم تا انتهای مقاله معمولاً شامل: ۱. مقدمه (تعریف موضوع، اهمیت و مسئله پژوهش)؛ ۲. مبانی و چارچوب نظری تحقیق (تعاریف مفهومی موضوع مقاله، مروری بر پیشینة تحقیق و چارچوب نظری)؛ ۳. روش‌ شناسی تحقیق (هدف، مدل تحقیق، پرسش‌ ها و فرضیه ‌ها، روش و ابزار گردآوری داده ‌ها، روایی و پایائی ابزار، جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه­ گیری، فنون تحلیل و توصیف داده ‌ها و آزمون فرضیه ‌ها و نحوة پاسخگویی به پرسش‌ ها)؛ ۴. تحلیل داده‌ ها و یافته ­های پژوهش (داده ‌های جمعیت‌ شناختی و متغیرهای مدل تحقیق، یافته ­ها و مقایسه آن با یافته ­های پژوهش‌ های مرتبط)، ۵. نتیجه‌ گیری و پیشنهادها (ارائه خلاصه نتایج مفید و ارائه پیشنهادهای مبتنی  بر یافته ‌های تحقیق، تحقیقات آتی پیشنهادی و  محدودیت­ های تحقیق) و فهرست منابع.  

۷-۴- لطفاً متن کامل مقاله مطابق شماره ‌های هر بخش به دقت شماره‌ گذاری شود.  

۷-۵- چکیده و کلید ‌واژه ­ها به زبان انگلیسی بر روی صفحه­ جداگانه، به همراه ترجمه انگلیسی مشخصات مندرج در صفحه جلد فارسی (بند ۷-۱)

۷-۶- شیوه منبع ­دهی باید به صورت عددی در متن مقاله در داخل [ ] مشخص شود. در فهرست منابع، ابتدا منابع فارسی به ترتیب حروف الفبای فارسی و سپس منابع انگلیسی به ترتیب حروف الفبای انگلیسی ذکر و شماره­ گذاری و سپس در داخل متن ارجاع داده شوند، همچنین منابع فارسی و انگلیسی باید در ادامة یکدیگر شماره گذاری گردند. لازم است  منابع به شکل ذیل ارایه شوند:

  • منابع فارسی: مقاله: نام­خانوادگی، نام­ نویسنده­(گان) (تاریخ انتشار). عنوان مقاله. نام­ نشریه، دوره (جلد)، محل انتشار، صفحات. کتاب: نام ­خانوادگی، نام ­نویسنده (سال انتشار). نام­ کتاب. نام مترجم (برای کتاب ­های ترجمه ‌ای)، محل نشر: نام ناشر. پایان‌ نامه: نام ­و ­نام ‌خانوادگی دانشجو، (سال دفاع). عنوان پایان ­نامه، مقطع، دانشگاه. در مورد گزارش ­ها و سایر منابع فارسی اطلاعات کافی و کامل ارایه شود.
  • منابع انگلیسی: مطابق استاندارد انجمن روان ­شناسی آمریکا (APA) (دریافت از سایت مجله).

نکات قابل توجه:

۱- مقاله­ های ارسالی نباید در مجله­ های فارسی و انگلیسی زبان داخل و خارج کشور چاپ و یا به صورت هم ­زمان به مجلة دیگری ارسال شده باشد.
۲- مقاله باید دقیقاً مطابق راهنمای نگارش مقاله باشد.
۳- پس از ارسال مقاله امکان حذف، اضافه و یا تغییر ترتیب اسامی نویسندگان امکان پذیر نیست.
۴- در صورت چاپ مقاله، ۲ نسخه از مجله به نویسنده مسئول تحویل داده می‌شود

 

تذکر: نویسندگان باید مبلغ  ۱۰۰۰۰۰۰ ریال بابت هزینه داوری و در صورت پذیرفته شدن مقاله، ۲۰۰۰۰۰۰ ریال دیگر نیز  بابت ویرایش ادبی و فنی واریز نمایند. بدیهی است که نامه پذیرش پس از واریز وجوه فوق صادر می شود.

 

تذکر: نویسندگان گرامی باید پیش از ارسال مقاله، فایل تعهد نویسنگان و تعارض منافع را از لینک زیر دانلود نموده و همه نویسندگان باید آن‌ها را امضا و به همراه فایل مقاله بارگذاری نمایند.

فایل تعهد نویسندگان

 فایل تعارض منافع

 

تذکر: درهنگام ارسال مقاله، بارگذاری ۳ فایل، الزامی می باشد:

۱- فایل  اصل مقاله (بدون نام نویسندگان)

۲- فایل نام و مشخصات کامل همه نویسندگان به فارسی و انگلیسی (شامل آدرس ایمیل و شماره تماس)

۳- فایل تعهد نویسندگان (به همراه امضای همه نویسندگان)

 

توجه: حتما نام فایل اصلی (بدون نام) مقاله را بصورت Manuscript ذخیره کنید (علاوه بر تغییر اسم فایل، مسیر زیر برای فایل مقاله طی نمایید:  کلیک راست روی اسم فایل + ورود به بخش Properties + ورود به تب Details + حذف مشخصات ذخیره کننده مقاله (Remove))