فرایند پذیرش مقالات

 

  زیرفرایند اول: دریافت مقاله و بررسی اولیه

 

   زیرفرایند دوم: داوری مقالات

 

 

  زیرفرایند سوم: انتشار مقالات