نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه بجنورد.

2 کارشناس، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل.

3 دانشیار، دانشگاه تهران.

10.52547/jimp.12.4.131

چکیده

با توجه به اثر عوامل تصادفی مانند خرابی ماشین‌ها بر قدرت رقابتی سازمان‌های تولیدی، اهمیت برنامه‌ریزی تولید دوچندان شده است. لذا سیستم‌های تولیدی مستعد شکست برای مقابله با این عدم قطعیت، پدید آمده‌اند. جهت حفظ سهم در بازار رقابت و افزایش بهره‌وری، سیستم‌های صنعتی به اسـتراتژی نگهداری و تعمیرات به‌منظور کاهش نرخ خرابی و افزایش قابلیت اطمینان روی آورده‌اند. به‌منظور افزایش ظرفیت تولید، فراهم­آوردن انعطاف‌پذیری بیشتر و اطمینان از رضایت‌مندی مشتری از نظر کمیّت، کیفیت و زمان‌بندی، استفاده از پیمانکاری فرعی با رویکرد اشتراک درآمدها، گزینه‌ای مناسب در این پژوهش است. این پژوهش، سیستمی متشکل از شبکه‌ای از ماشین‌آلات با محدودیت رابطه و زمان خرابی و تعمیر تصادفی می باشد. به‌منظور جلوگیری از کمبود از بافرهای میانی و یک بافر نهایی استفاده می‌شود. پارامتر مؤثر دیگر تعیین دفعات بهینه‌ نگهداری پیشگیرانه است که منتج به حداقل رساندن هزینه نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه و اصلاحی می‌شود. هدف تعیین نرخ بهینه تولید و متغیر‌های نگهداری پیشگیرانه و متغیر‌های مربوط به پیمانکاران فرعی است. برای این منظور از شبیه‌سازی گسسته ـ پیشامد استفاده می‌شود. بعد از مدل‌سازی در نرم‌افزار ارنا بهترین مقادیر متغیر‌های تصمیم در بستر Opt Quest به­دست می‌آید که به کاهش 5/22 درصدی هزینه‌های کل سیستم منجر می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Simulation – Optimization Model of Network Failure Prone Manufacturing Systems with a Reliability-Based Maintenance and Revenue Sharing Approach

نویسندگان [English]

  • Mehdi Deiranlou 1
  • Farnaz Azadjou 2
  • Seyed Mojtaba Sajadi 3

1 Assistant Professor, University of Bojnord.

2 BSc, Babol Noshirvani University of Technology.

3 Associate Professor, University of Tehran.

چکیده [English]

Due to the effect of random factors such as machine failure on the competitiveness of production organizations and the importance of production planning, failure-prone manufacturing systems have emerged to deal with uncertainty. In order to maintain a competitive market share and increase productivity and safety, industrial systems have resorted to a maintenance strategy to reduce failure rates and increased reliability. Increasing production capacity, providing more flexibility and ensuring customer satisfaction in terms of quantity, quality and timing have made the use of subcontracting with a revenue sharing approach a viable option in this study. In this research, a network of machines with relationship limitation and failure and accidental repair is considered. To prevent shortages, intermediate buffers and a final buffer are used. Another important parameter is determining the optimal frequency of preventive maintenance, which results in minimizing the cost of preventive and corrective maintenance and repairs. The goal is to determine the optimal production rate and preventive maintenance variables and subcontractor variables. Discrete-event-simulation is used for this purpose. After modeling in Arena, the best values of decision variables are obtained in the opt-quest platform, which leads to a 22.5% reduction in total system costs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Simulation of Failure-Prone Production Systems, Preventive Maintenance
  • Production Rate
  • Reliability
  • Revenue Sharing Contract