دوره و شماره: دوره 12، شماره 1 - شماره پیاپی 45، فروردین 1401 

مقاله پژوهشی

طراحی مدل بهینه‌سازی دوسطحی برای زنجیره تأمین با ساختار تخفیف پلکانی

صفحه 9-44

10.52547/jimp.12.1.9

مریم کولیائی؛ عادل آذر؛ علی رجب‌زاده قطری؛ محمود دهقان نیری


مقاله پژوهشی

بهینه‌سازی زنجیره تأمین بیمارستان تحت شرایط عدم‌قطعیت: کاربرد برنامه‌ریزی آرمانی فازی

صفحه 161-191

10.52547/jimp.12.161

مصطفی سلمان نژاد؛ سید حبیب‌الله میرغفوری؛ داوود عندلیب اردکانی؛ سید حیدر میرفخرالدینی


مقاله پژوهشی

طراحی مدل ریاضی سیستم تولیدی همکارانه ساخت بر اساس سفارش تحت شرایط عدم‌قطعیت

صفحه 193-224

10.52547/jimp.12.1.193

مهرناز سادات سیدبطحائی؛ جاوید قهرمانی نهر؛ حامد نوذری؛ سید اسماعیل نجفی


مقاله پژوهشی

ارائه یک مدل ریاضی برای مسیریابی آمبولانس‌های انتقال اعضای پیوندی و بیماران با درنظرگرفتن ترافیک شهری

صفحه 261-291

10.52547/jimp.12.1.261

سیدمحمدجواد میرزاپورآل هاشم؛ حسین عموزادخلیلی؛ روح الله خزایی کوه پر