دوره و شماره: دوره 12، شماره 3 - شماره پیاپی 47، 1401 

مقاله پژوهشی

قیمت‌گذاری و تبلیغ پویا در فروش بلیت رخدادهای ورزشی و تفریحی با استفاده از کنترل بهینه

صفحه 89-113

10.52547/jimp.12.3.89

محمدرضا مهرگان؛ محمد حسین پورکاظمی؛ محمد حقیقی؛ توران آصفی