نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، دانشگاه بوعلی سینا.

2 دانشیار، دانشگاه بوعلی سینا.

10.52547/jimp.2022.223309.1297

چکیده

این پژوهش مسئله زمانبندی کار کارگاهی منعطف با ماشین‌های موازی را با در نظر گرفتن معیار تولید پاک‌تر، منابع دوگانه انسان-ماشین، زمان دسترسی کارها و زمان پردازش وابسته به سرعت ماشین‌ها مورد بررسی قرار می‌دهد. اهداف مسئله شامل حداقل کردن مجموع جریمه‌های دیرکرد و زودکرد و مجموع افزایش سرعت است. سرعت ماشین‌ها افزایش داده می‌شود تا زمان تکمیل کارها کاهش یابد. در حالیکه افزایش سرعت منجر به افزایش آلودگی صوتی در محیط تولیدی می‌شود و با توجه به رویکرد تولید پاکتر که نگرشی پیشگیرانه است، در اینجا سعی شده است با حداقل کردن افزایش سرعت، میزان آلودگی صوتی کاهش داده شود. به این منظور در اینجا ابتدا یک مدل برنامه‌ریزی عدد صحیح مختلط توسعه داده شده و از آنجائیکه مدل دو هدفه و NP-hard است، برای حل مسئله از یک الگوریتم فراابتکاری NRGA استفاده و نتایج حاصله با الگوریتم NSGAII با توجه به برخی از معیارهای ارزیابی الگوریتم‌های چند هدفه مقایسه گردید. نتایج حاصل از مقایسه الگوریتم‌ها نشان داد که الگوریتم پیشنهادی با توجه به معیار MID در نمونه‌های با 10 و 25 کار و در معیار RAS در نمونه‌های با 25 و 100 کار کارایی بهتری نسبت به الگوریتم NSGAII دارد. همچنین به منظور تجزیه و تحلیل دقیق‌تر از روش تاپسیس نیز استفاده شد که نتایج کارایی الگوریتم پیشنهادی را نشان داد. در نهایت نیز روش آماری ویلکاکسون نشان داد که در اکثر نمونه‌ها الگوریتم پیشنهادی کارایی بیشتری نسبت به الگوریتم رقیب دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Modeling and solving bi-objective flexible job shop scheduling with parallel machines and dual human-machine resources

نویسندگان [English]

  • Maryam Hajibabaie 1
  • Javad Behnamian 2

1 Msc, Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran

2 Associate Professor, Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran

چکیده [English]

This paper studies the flexible job shop scheduling problem with parallel machines by considering cleaner production criteria, dual human-machine resources, job release date, and machine speed-dependent processing time. The objective functions of this problem include minimizing the sum of earliness and tardiness and the speed increasing. Here it is assumed that the speed of the machines can be increased to reduce the completion time while the increasing the speed leads to increasing the noise pollution in the production environment, and due to the cleaner production approach which is a preventive approach, an attempt has been made to reduce the amount of noise pollution by minimizing the speed increasing. In this regard, first, a mixed integer-programming model was developed, and since the model is bi-objective and NP-hard, a NRGA was proposed to solve the problem and the obtained results are compared with the NSGAII considering some evaluation criteria of multi-objectives algorithms. The results show that the proposed algorithm considering the MID criterion in instances with 10 and 25 jobs and considering the RAS criterion in instances with 25 and 100 jobs have better performance compare to the NSGAII. Furthermore, the TOPSIS method is also used for analysis that is more detailed and the results show the efficiency of the proposed algorithm. Finally, the use of the Wilcoxon method shows that in most instances the proposed algorithm is more efficient than the competing algorithm.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Flexible job shop scheduling
  • Noise pollution
  • Dual human-machine resources
  • Non-dominated Ranked Genetic Algorithm
  • TOPSIS