نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران

2 عضو هیئت علمی گروه مهندسی صنایع دانشگاه ایوان کی

3 دانشکده مهندسی صنایع، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشگاه تهران

چکیده

بخش اورژانس یکی از شلوغ‌ترین بخش‌های یک بیمارستان است و بهبود عملکرد این بخش تأثیر بسیاری در بهبود کیفیت ارائه خدمات بیمارستان دارد. اخیراً محققان به دلیل تمرکز مهندسی تاب‌آوری و مدیریت ناب بر کارایی سیستم‌ها توجه بسیار زیادی به این دو دیدگاه در کنار یکدیگر داشته اند. هدف این پژوهش، ارائه مدل ارزیابی عملکرد یکپارچه متشکل از شاخص‌های مهندسی تاب‌آوری و مدیریت ناب با هدف ارتقای رضایت شغلی و کاهش هزینه‌های درمانی در واحد اورژانس یک بیمارستان خصوصی است. برای این منظور، درابتدا با شناسایی شاخص‌های موثر، مدل مفهومی مسئله طراحی شد. پس از آن، داده‌های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه‌ای استاندارد جمع‌آوری شده است. در گام بعدی، با استفاده از الگوریتم مبتنی بر تحلیل پوششی داده‌ها و با حضور تمام شاخص‌ها، مقادیر کارایی محاسبه گردید. همچنین مقادیر کارایی پس از حذف هر یک از عوامل مجددا محاسبه گردید. نتایج نشان می‌دهد شاخص‌های تعهد مهندسی در گروه تاب‌آوری و بهبود عملیاتی در گروه مدیریت ناب، بیشترین تاثیر را دارند؛ لذا با تمرکز بر این شاخص‌ها می‌توان بهبود‌های قابل توجه‌ای در سطح رضایت پرسنل و در نتیجه عملکرد سازمان ایجاد نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Performance evaluation of the hospital's emergency department: An Integrated Approach based on resilience engineering and lean management

نویسندگان [English]

  • Mehrdad Sarani 1
  • Mahdi Bastan 2
  • Behnaz Salimi 3

1 School of Industrial Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran

2 Department of Industrial Engineering, University of Eyvanekey

3 School of Industrial Engineering, College of Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

The emergency department is one of the crowded wards of a hospital, so improving the performance of this ward has a significant impact on improving the quality of hospital services. Recently, researchers have paid more attention to resilience engineering (RE) and lean management approaches, because of their focus on performance improvement. The aim of this study is to present an integrated performance evaluation model for evaluation performance of the emergency wards of a private hospital, based on simultaneous applying resilience engineering and lean management principles in order to promote job satisfaction and reducing the care costs in the emergency ward. For this purpose, first by identifying the effective factors, a conceptual model of the problem was designed. Then the required data were collected using a standard questionnaire. In the next step, using the algorithm based on data envelopment analysis (DEA) and with the presence of all indicators, performance values were calculated. Also, the performance values were recalculated after removing each of the factors. The results show that the indicators of engineering commitment in the group of resilience engineering and operational improvement in the group of lean management; have the most impact; Therefore, by focusing on these factors, significant improvements can be made in the level of staff satisfaction and as a result, the performance of the organization

کلیدواژه‌ها [English]

  • Performance Evaluation
  • Resilience Engineering
  • Lean Management
  • Emergency Department
  • Data Envelopment Analysis