نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت صنعتی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

2 گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

3 گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

چکیده

هدف این مقاله بررسی چگونگی تأثیر هوشمندی کسب و کار بر یکپارچگی، چابکی و عملکرد زنجیره تأمین است. ضمنا، اثر یکپارچگی و چابکی بر عملکرد زنجیره تأمین مورد بررسی قرار می گیرد. این مطالعه با روش آمیخته اکتشافی در دو مرحله شامل فراترکیب به عنوان روش کیفی و پیمایش به عنوان روش کمّی انجام گرفت. داده ها از طریق پیمایش 369 شرکت ایرانی در صنایع مختلف جمع آوری شد. برای آزمون فرضیه ها از مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان می دهد که هوشمندی کسب و کار، یکپارچگی و چابکی نقش مهمی در دستیابی به عملکرد بهتر زنجیره تأمین دارند، البته در این بین، هوشمندی کسب و کار بیشترین تأثیر را بر عملکرد زنجیره تأمین دارد. ضمنا هوشمندی کسب وکار بر یکپارچگی و چابکی زنجیره تأمین تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین مشخص گردید یکپارچگی تأثیر مستقیمی بر چابکی زنجیره تأمین دارد. این مقاله یک مدل مفهومی جدید از روابط هوشمندی کسب وکار، یکپارچگی، چابکی و عملکرد زنجیره تأمین ارائه می دهد که برای دانشگاهیان و فعالان صنعتی به دلیل ایجاد بینش در مورد بهبود عملکرد زنجیره تأمین، ارزشمند است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Designing a model for the impact of business intelligence on supply chain performance with an emphasis on integration and agility

نویسندگان [English]

  • Taha Jafari 1
  • Azim Zarei 2
  • Adel Azar 3
  • Alireza Moghaddam 1

1 Department of Industrial Management, Faculty of Economics, Management and Administrative Sciences, Semnan University, Semnan, Iran,

2 Department of Business Management, Faculty of Economics, Management and Administrative Sciences, Semnan University, Semnan, Iran.

3 Department of Industrial Management, Faculty of Management and Economic, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran,

چکیده [English]

This paper aims to explore how business intelligence influences integration, agility, and supply chain performance. Meanwhile, the effect of supply chain integration and agility on supply chain performance will be examined. This study was performed by the exploratory sequential mixed method in two phases including meta-synthesis as a qualitative method and survey as a quantitative method. Data were collected through a survey of 369 Iranian companies across various industries. Structural equation modeling was used to test hypotheses. The results show that business intelligence, integration, and agility play an important role in achieving better supply chain performance. In the meantime, BI has the greatest impact on supply chain performance. Additionally, business intelligence has a positive and significant effect on the integration and agility of the supply chain. It was also found that integration has a direct effect on supply chain agility. To the best of the authors’ knowledge, this paper theoretically and empirically presents a new conceptual model of the relationship between business intelligence, integration, agility, and supply chain performance. The study helps researchers and practitioners to achieve insights into supply chain performance improvement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Business Intelligence
  • Integration
  • Agility
  • Performance