نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

چکیده

امروزه به دلیل الزامات زیست محیطی و اجتماعی و همچنین منافع اقتصادی موضوع طراحی شبکه زنجیره تامین حلقه بسته محققین زیادی را به خود جذب کرده است. بیشتر محققین مسئله طراحی را به صورت مجزا از ارزیابی تامین کنندگان مورد مطالعه قرار داده اند. عوامل مختلفی به جز قیمت در رابطه با ویژگیهای تامین کننده، قطعه مورد تامین و فرایند تولید می تواند تاثیر قابل توجهی بر عملکرد زنجیره داشته باشد. در این مقاله یک شبکه زنجیره حلقه تأمین بسته شامل سایتهای تولید، جداسازی، بازسازی و دفع در نظر گرفته شده و مدلی تلفیقی در سه مرحله ارائه شده است. در مرحله اول از روش ترکیبی "سوارا-واسپاس" در حالت سلسله مراتبی برای امتیاز دهی به تأمین کنندگان استفاده شده، در مرحله دوم امتیازات زیست محیطی-اجتماعی مکانهای نوسازی بر اساس روش پیشنهادی (بر اساس جمعیت مناطق مسکونی و نرخ بیکاری مناطق) محاسبه و در مرحله سوم یک مدل برنامه ریزی خطی عددصحیح ترکیبی سه هدفه پیشنهاد گردیده است. پاسخ اصلی مدل، انتخاب تأمین کننده مناسب و مکان سایتهای نوسازی و همچنین جریانهای بین اعضای مختلف زنجیره می باشد. در این مدل علاوه بر هدف ماکسیمم سازی تامین از تامین کنندگان شایسته، پایداری زنجیره نیز در قالب اهداف اقتصادی و زیست محیطی-اجتماعی مورد نظر قرار گرفته است. همچنین امکان وجود کمبود نیز در نظر گرفته شده است. نتایج عددی مربوطه نشان دهنده اعتبار مدل و نقش گزینه کمبود در رسیدن به جوابهای بهتر همراه با توجه کافی به شاخصه های پایداری می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A multi-objective sustainable closed loop supply chain model considering suppliers evaluation and using SWARA-WASPAS method

چکیده [English]

The Closed loop supply chain network design has attracted the attentions of many researchers due to the social and environmental requirements as well as the economic benefits. Most of the researchers have studied the design problem separated from the supplier assessment. Some other criteria except for price, regarding supplier features, the supplied part and the production process can have considerable effects on supply chain performance. In this paper, a closed loop supply chain network including production centres, disassembly, refurbishing, and disposal sites is considered. An integrated three-phase model is given so that in the first phase, integrated SWARA-WASPAS method is employed for suppliers’ evaluation; in the second phase, a new method is proposed in order to determine environmental-social scores of remanufacturing sites and in the third phase, a three-objective mixed integer linear programming model is developed. Determination of the eligible suppliers and sustainability of the supply chain considering economic, social and environmental objectives, are of most outputs of this model. Unsatisfied demand of customers are assumed to be lost. The numerical results show the validity of the model and the role of stockout option in reaching better solutions considering the sustainability metrics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Closed loop supply chain
  • Supplier assessment
  • Sustainability
  • Stockout
  • SWARA-WASPAS