نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد.

2 استاد، دانشگاه فردوسی مشهد.

3 استاد دانشگاه فردوسی مشهد

10.52547/jimp.2022.202702.1221

چکیده

امروزه پیچیدگی محیط رقابتی و افزایش خواسته‌های مشتریان باعث شده است تا آگاهی از نقاط ضعف و قوت در سازمان و بهبود مستمر عملکرد آشکار شود. هدف اصلی این پژوهش ارائه چارچوبی برای ارزیابی عملکرد شرکت بهره‌برداری قطارشهری مشهد بر مبنای کارت امتیازی متوازن و تکنیک‌ تصمیم گیری چند معیاره بهترین _ بدترین فازی می‌باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است. نُه معیار در منظر مالی، شانزده معیار در منظر مشتریان، هشت معیار در منظر فرایند داخلی و چهارده معیار در منظر رشد و توسعه و یادگیری برای ارزیابی عملکرد از طریق اسناد شرکت و تحقیقات پیشین شناسایی و وزن-دهی می‌شوند؛ بنابراین در این پژوهش تلاش شد به کمک تکنیک بهترین-بدترین فازی وزن منظرها و معیارها به ترتیب محاسبه شود که مشتریان بیشترین وزن و منظر رشد و توسعه ‌و یادگیری کمترین وزن را به خود اختصاص دادند؛ درنهایت عملکرد شرکت بهره‌برداری قطارشهری مشهد مورد ارزیابی قرار گرفت که نتایج پژوهش نشان داد ؛ عملکرد کلی شرکت در سال 1398 به نسبت سال‌های 1396 و 1397 افزایش داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Performance Evaluation using a Combination of a Balanced Scorecard and the best-worst fuzzy technique Studied: (Mashhad City Train Operation Company)

نویسندگان [English]

  • Sepideh Barjasteh nezhad 1
  • Mostafa Kazemi 2
  • alireza pooya 3

1 Master Student, Ferdowsi University.

2 Professor, Ferdowsi University of Mashhad.

3 Professor, Ferdowsi University of Mashhad.

چکیده [English]

Today, the complexity of the competitive environment and the increasing demands of customers have led to the awareness of strengths and weaknesses in the organization and the continuous improvement of performance.The main purpose of this study is to provide a framework for evaluating the performance of Mashhad City Train Operating Company based on a balanced scorecard and multi-criteria best-worst fuzzy decision-making technique. The present study is applied in terms of purpose.Nine criteria in financial terms, sixteen in terms of customers, eight criteria in terms of internal process and fourteen criteria in terms of growth and development and learning to evaluate performance are identified and weighted through company documents and previous research;Therefore, in this study, an attempt was made to calculate the weight of perspectives and criteria using the best-worst fuzzy technique, respectively, in which customers had the most weight and perspective of growth and development, and learning the least weight; Finally, the performance of Mashhad City Train Operating Company was evaluated, which showed the results of the research; the overall performance of the company in 1398 compared to 1396 and 1397 has increased.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Performance evaluation
  • The best and the worst
  • Mashhad city train
  • Balanced Scorecard