نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 گروه توسعه کارآفرینی، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

10.52547/jimp.2022.222847.1282

چکیده

کسب و کارهای خانوادگی و بین المللی شدن آنها توجه روزافزونی را به خود جلب کرده است. در طی سالها، محققین سعی کرده اند ویژگیهای مختلف شرکتهای خانوادگی را که به موفقیت آنها در بازارهای بین المللی کمک می کنند، شناسایی کنند. در این تحقیق، ما بر خانواده گرایی تمرکز می کنیم و بررسی می کنیم که چگونه خانواده گرایی در فرایند بین المللی شدن کسب و کارهای خانوادگی نقش ایفا می کند. خانواده گرایی به شایستگی ها و قابلیت هایی اطلاق می شود که در شرکت های خانوادگی به دلیل تعامل بین خانواده و کسب و کار ایجاد می شود. برای پاسخ به این سوال، ما از روش تحقیق کیفی و مصاحبه های نیمه ساختار یافته برای جمع آوری داده از هفت کسب و کار خانوادگی که وارد بازارهای بین المللی شده اند، استفاده کرده ایم. بر اساس نظریه سرمایه اجتماعی، یافته های ما نشان می دهد که چگونه ماهیت روابط خانوادگی از منظر جنبه های مختلف ابعاد شناختی، ارتباطی و ساختاری بین المللی شدن شرکت های خانوادگی از بازارهای نوظهور را تسهیل می کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Familiness and its role in the internationalization of family firms

نویسندگان [English]

  • Roya Ziaei Khatooni 1
  • Reza Zaefarian 2
  • Misagh Tasavori 3

1 Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran, Tehran, Iran

2 Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran, Tehran, Iran

3 Graduate School of Management and Economics, Sharif University of Technology, Tehran, Iran

چکیده [English]

Family businesses and their internationalization have attracted increasing attention. Over the years, scholars have attempted to shed light on different characteristics of family firms that support their successful internationalization. In this research, we focus on familiness and investigate how familiness plays a role in the process of internationalization. Familiness refers to competencies and capabilities that are created in family firms because of the interaction between family and business. To answer this question, we have employed a qualitative research method and semi-structured interviews to collect data from seven family businesses from an emerging economy that were operating internationally. Built upon the social capital theory, our findings shed light on how the nature of family relationships in terms of different aspects of cognitive, relational, and structural dimensions facilitate the internationalization of family firms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Family business
  • Internationalization
  • Familiness
  • Dimensions of familiness
  • Social Capital