مدل تعیین سیاست های پیش فروش در راستای تسهیل تولید مسکن و دستیابی به منافع مالی سازنده و خریدار براساس رویکرد پویایی سیستم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.52547/jimp.2021.220173.1228

چکیده

تأخیرهای طولانی در تکمیل واحدهای مسکونی، ناشی از عدم تأمین منابع مالی کافی و به موقع یکی از مشکلات سازندگان، در فرآیند تولید مسکن می باشد. لذا پژوهش حاضر با توجه به چالش هایی که مانع پیش فروش مؤثر واحدهای مسکونی جهت تأمین منابع مالی هستند، بر آن است تا با ارایه مدلی بر اساس رویکرد پویایی سیستم، سیاست های پیش فروش مسکن را در راستای تأمین منابع مالی مکفی و به موقع، کاهش تأخیر در تکمیل، کاهش هزینه فرصت از دست رفته و حصول توازن بین سود سازنده و سود خریدار تعیین نماید. پس از ایجاد مدل دینامیکی و اعتبار سنجی آن، 48 سناریو متشکل از حالت های پنج متغیر اهرمی، شبیه سازی شده و پس از تحلیل نتایج، سیاست های بهبود مشتمل بر چهار راهکار استخراج گردید.
نتایج نشان می دهد، برای تولید واحدهای مسکونی با قیمت متوسط، چنانچه درصد متراژ ارایه شده برای پیش فروش اولیه 30%، ضریب تخفیف پیش فروش اولیه نسبت به قیمت واحد تکمیل شده 6%، ضریب پیش پرداخت 30%، ضریب قسط پیش از تحویل 30% و عملکرد در تصمیم پیش فروش جبرانی در حالت عدم تأخیر قرار گیرد، منجر به کاهش قابل‌توجه تأخیر در تکمیل و هزینه فرصت از دست‌رفته و ایجاد توازن بین سود سازنده و خریدار می گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات