نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت پروژه و ساخت، گروه ساختمان، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشیار مدیریت پروژه و ساخت، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

3 کارشناس ارشد مهندسی و مدیریت ساخت، دانشکده مهندسی، موسسه آموزش عالی مهرالبرز

4 کارشناس ارشد مدیریت پروژه و ساخت، دانشکده مهندسی، موسسه آموزش عالی مهرالبرز

10.52547/jimp.2022.223241.1295

چکیده

با توجه به عدم قطعیت‌های حاکم بر پروژه‌های عمرانی و تفاوت بارز آن‌ها صنایع خدماتی و تولیدی از جنبه‌های تغییرات در محدوده کار، عوامل محیطی، چالش‌های اجرایی و برنامه زمان‌بندی، پیمانکاران و کارفرمایان همواره با اختلافات و دعاوی قراردادی و آسیب‌های قابل‌توجه حاصل از آن‌ها مواجه هستند. در چنین شرایطی، پژوهش در موضوع مدیریت دعاوی و تنظیم لوایح ادعایی ضروری است. هدف این پژوهش شناسایی چالش‌های پیمانکاران در فرآیند طرح ادعا و رویه مواجهه با این چالش‌ها می‌باشد. در این راستا، چالش‌های طرح ادعا به همراه مهم‌ترین نواقص لوایح ادعایی شناسایی، تحلیل و اولویت‌بندی می‌گردد.

روش تحقیق به‌صورت کمی - کیفی مشتمل بر مرور ادبیات موضوع، بررسی ۱۶ پرونده ادعایی در ۴ پروژه، مصاحبه با ده نفر از خبرگان و اخذ نظرات ۶۰ نفر از کارشناسان به روش پرسشنامه‌ای (مشتمل بر ۳۸ چالش و ۱۰ نقص کلیدی لوایح ادعایی) و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با نرم‌افزار SPSS می‌باشد. بر اساس یافته‌های پژوهش، چالش‌های درون‌سازمانی پیمانکاران همچون ضعف در مستندسازی وقایع با ۳۱ درصد، عوامل مرتبط با ساختارهای حاکمیتی همچون شرایط عمومی پیمان با ۲۹ درصد و عوامل کارفرمایی با ۲۱ درصد بیشترین تأثیر را در فرآیند طرح ادعا دارد. بعلاوه ۱۹ درصد چالش‌ها مربوط به مشاورین و دستگاه نظارت می‌باشد. بهبود ساختارهای حاکمیتی، کاهش ضعف‌های پیمانکاری و استفاده از تجارب و دانش سازمانی می‌توانند در بهبود فرایند ادعای قراردادی مؤثر باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analytical Review of Construction Contractors' Challenges in Drafting Contract Claims

نویسندگان [English]

  • Ahad nazari 1
  • Majid parchamijalal 2
  • Sasan Shahidi Nashroud Kola 3
  • Shayan Hojatpanah 4

1 Associate Professor of Project and Construction Management, Faculty of Architecture and Urban Planning, Shahid Beheshti University

2 Associate Professor of Project Management and Construction, Faculty of Arts, University of Tehran

3 M.S. of construction & project management, Mehralborz University

4 M.S. of construction & project management, Mehralborz University

چکیده [English]

Due to the uncertainties in the construction projects and their obvious differences with the service and manufacturing industries in terms of changes in the scope of work, environmental factors, executive and scheduling challenges, contractors and clients are always face with significant damages regarding contractual disputes.

In such circumstances, it is essential to empower contractors in making contractual claims and managing the claims. The aim of this study is to identify contractors’ challenges in the claiming process and the way for dealing with these challenges. In this regard, these challenges along with the most important shortcomings of claims are identified, analyzed and prioritized.

For this purpose, a mixed quantitative-qualitative research method including literature review, deep analysis of 16 claims in 4 projects, interviewing with ten experts and finally applying a questionnaire method, by obtaining 60 experts opinions about 38 challenges and 10 key shortcomings of the claim’s bills have been done. Moreover, the SPSS software has been applied for analyzing the gathered data. According to the research findings, contractors 'internal challenges such as weakness of events documentation with 31%, factors related to the governmental rules and procedures with 29% and clients' factors with 21% were the most important challenges in the claiming procedure.

In addition, 19% of the challenges were related to consultants and the monitoring system. In such circumstances, improving the governmental rules and procedures, reducing contractors’ weaknesses, and utilizing organizational experiences and knowledge can be effective in the improvement of the claiming process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Contract Management, Claims Management, Contractual Challenges, Claim&rsquo
  • s Bills, Knowledge Management