نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشگاه اصفهان.

2 دانشیار، دانشگاه اصفهان.

10.52547/jimp.2022.223984.1311

چکیده

بخش‌بندی تأمین‌کنندگان پایه و اساسی برای تصمیمات مدیران زنجیره‌تأمین با هدف مدیریت و توسعۀ تأمین‌کنندگان است. هدف این پژوهش ارائۀ رویکردی پویا برای طراحی استراتژی مدیریت و توسعۀ تأمین‌کنندگان است. بهدلیل اینکه علاوه بر ویژگی‌های تأمین‌کنندگان، ویژگی‌های اقلام خرید در طراحی این استراتژی‌ها نقش مهمی دارد، در این پژوهش از رویکردی دو مرحله‌ای استفاده شده است. در مرحلۀ نخست، اقلام خرید براساس معیارهای مناسب و با رویکرد پرتفولیو طبقه‌بندی می‌شوند. سپس در مرحلۀ دوم، تأمین‌کنندگان هر طبقه از اقلام خرید براساس دو بعد توانمندی و تمایل و معیارهای متناسب با هر طبقه از اقلام خرید در این دو بعد بخش‌بندی می‌شوند. درنهایت برای هر بخش از تأمین‌کنندگان در هر طبقه از اقلام خرید استراتژی‌های مناسب مدیریت و توسعۀ تأمین‌کنندگان طراحی می‌شود. لازم به ذکر است، در طبقه‌بندی اقلام خرید و بخش‌بندی تأمین‌کنندگان ابتدا معیارهای مناسب بررسی‌شده از ادبیات پژوهش با روش دلفی تعیین می‌شوند، سپس وزن معیارها با روش بهترین-بدترین (BWM) به دست می‌آید و درادامه با استفاده از تکنیک‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره، اقلام خرید در طبقه‌ها و تأمین‌کنندگان در بخش‌های مرتبط با خود موقعیت‌یابی می‌شوند. درنهایت این روش برای اقلام خرید و تأمین‌کنندگان در یک شرکت تولیدی پیاده‌سازی و نتایج به‌دست‌آمده شرح داده می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Proposing a dynamic two-step approach for designing supplier development strategy

نویسندگان [English]

  • azam sadat khalili 1
  • majid esmaelian 2
  • Dariush Mohamadi 2

1 Department of Management University of Isfahan Hezarjerib St., Azadi Square Isfahan, Iran

2 Department of management, University of isfahan

چکیده [English]

Supplier segmentation is the basis for the decisions of supply chain managers with the aim of managing and developing suppliers. The purpose of this study is to provide a dynamic approach to designing strategies for supplier development and management. In this research, a two-step approach has been used because the characteristics of purchased items play an important role in the design of these strategies. In the first stage, purchased items are classified according to purchasing portfolio matrix and proper criteria.Then, in the second stage suppliers of each purchased items group are segmented based on two dimensions such as willingness and capabilities. Finally, for each segment of suppliers in each class of purchased items, we provide suitable strategies for supplier development and management. In this method, we used Delphi method on order to select the best criteria. Then, the criteria weight are determined using Bwest-Worst method. In the following, the purchased items and suppliers are positioned using MADM method (PROMETHEE). We tested this method for suppliers in a steel company, and the results are explained.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Purchasing Portfolio Matrix
  • Supplier Segmentation
  • Best-Worst Method
  • PROMETHEE method
  • Supplier Development Strategy