نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران.

2 دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

3 دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

چکیده

امروزه ورود به حوزه مدیریت کیفیت، برای سازمانها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. علت این امر رقابت شدید، جهانی شدن و خدمات متنوع محصولات است که نیاز به توسعه کیفیت در تمامی ابعاد در سازمان‌ها را امری اجتناب‌ناپذیر نموده است. مدل‌های تعالی سازمانی ابزاری است که سازمان‌ها را در این مسیر رهنمون می‌کند. برای همین منظور، سازمان‌ها از جمله شبکه بانکی کشور رویکردهای گوناگونی را در سازمان خود در راستای تحقق ارزشهای مدل‌های تعالی استقرار می‌نمایند. لیکن،محدودیت منابع موجود از قبیل هزینه، نیروی انسانی، فرهنگ سازمانی و ... استقرار تمامی این رویکردها را میسر نمی-سازد. ازینرو، مسئله اصلی اینجاست که کدام رویکردها بیشترین تاثیر را در ارتقاء سطح کیفیت خواهد داشت.

هدف اصلی این تحقیق کشف روابط پویای موجود بین رویکردها و معیارها و زیرمعیارهای مدل تعالی سازمانی EFQM و پس از آن کشف روابط دینامیکی موجود بین این رویکردها و در نهایت بهینه‌سازی مدل شبیه‌سازی استخراج شده می‌باشد.

برای این منظور ابتدا رویکردهای معمول در مدل‌تعالی سازمانی استخراج شده و به علت حجم بالای آنها، با استفاده از روش خوشه‌بندی فازی، خوشه‌بندی شده و در اخر از روش پویایی‌شناسی سیستم‌ها حلقه‌های علی بین متغیرها که همان رویکرد‌ها می‌باشد، کشف شده و روابط دینامیکی موجود بین روابط استخراج شده است. در نهایت با پارامترهای موجود در شبکه بانکی کشور، موارد شبیه‌سازی شده و میزان رشد تعالی سازمانی در بانک مذکور در طول 20 سال بهینه‌سازی شده است.

جامعه آماری بانک شبکه بانکی کشور بوده و داده‌ها در بازه زمانی سال‌های 97 و 98 استخراج و مدلسازی شده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Presenting a model to optimization simulation of EFQM excellence model approaches using system dynamics and genetic algorithms in I.R.Iran banking network

نویسندگان [English]

  • Hossein Safari 1
  • Ali Mohaghar 2
  • Ali Ebadi Ziaei 2
  • Amir Azarfar 3

1 Department of Industrial Management, Faculty of Management, University of Tehran

2 Faculty of MAnage,ent, University of Tehran

3 Faculty of Management, University of Tehran

چکیده [English]

Nowadays, entering the field of quality management is one of particular importance to organizations. This is due to the intense competition, globalization and diversified product services that have made the need for quality development at all levels in organizations inevitable. The country's banking system is no exception because of the fierce competition. Organizational Excellence Models are the tools that guide organizations along this path. Organizations including the country's banking network, are adopting a variety of approaches within their organization to realize the values of excellence models. However, the limitation of available resources such as cost, manpower, organizational culture, etc. does not allow all of these approaches to be deployed. Therefore, the key question is which approaches will have the most impact on quality improvement.

The main purpose of this study is to discover the existing dynamic relationships between approaches and criteria and sub-criteria of the EFQM organizational excellence model and then to discover the dynamic relationships between these approaches and then optimizing the simulating. For this purpose, first the usual approaches in the organizational excellence model are extracted and due to their high volume, they are clustered using fuzzy clustering method and finally the systems dynamics method of causal rings between variables which are the same approaches, have been discovered and the existing dynamic relationships between relationships have been extracted. Finally, with the parameters available in Bankin system of I.R.Iran, the cases are simulated and the growth rate of organizational excellence in the sample during 20 years is optimized.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Optimization simulation
  • Systems Dynamics
  • EFQM Organizational Excellence Model
  • Fuzzy Clustering