نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود.

2 استادیار، دانشگاه صنعتی شاهرود.

3 دانشیار، دانشگاه صنعتی شاهرود.

10.52547/jimp.2022.226034.1342

چکیده

هدف انتخاب تامین کنندگان و تخصیص سفارش بر اساس ابعاد پایداری و ریسک پایداری، در شرایط عدم قطعیت برخی پارامترها میباشد. همچنین با محدودیت ریسک و استراتژی کاهش به مدیریت ریسک توجه میگردد. با گزینش معیارهای پایداری و ریسک، از روشهای تاپسیس فازی و تجزیه‌وتحلیل آثار شکست امتیاز تامین کنندگان محاسبه و با جایگذاری در برنامه تصادفی چند مرحله ای و ایجاد محدودیت ریسک توسط معیار ارزش در معرض ریسک شرطی، به استراتژی تأمین منابع و تخصیص سفارش در یک برنامه ریزی چند دوره ای پرداخته شد. برای دستیابی به یک برنامه ریزی انعطاف پذیر، از قرارداد اختیار معامله به عنوان استراتژی کاهش استفاده شد. برای مدل سازی عدم قطعیت پارامترهای تصادفی، سناریوهای گسسته از طریق یک رویکرد شبیه سازی تولید و سپس، یک روش کاهش سناریو برای ساخت یک درخت سناریوی مناسب استفاده میشود. نتایج محاسباتی در یک مطالعه موردی شامل چندین پالایشگاه به عنوان تأمین کننده و شرکت پالایش نفت جی با چندین سایت تولید و ذخیره ارائه شده است. کاربرد مدل تصادفی، عملکرد سیاست های اندازه گیری ریسک و اهمیت استراتژی کاهش برای ارائه برخی بینش های مدیریتی بررسی و جدول تخصیص بهینه ارائه شده است. نتایج حاکی از کاهش هزینه های خرید و ریسک پایداری است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Sustainable Supplier Selection Of Refined Products Under Risk and Options Contract Using Conditional Value at Risk

نویسندگان [English]

  • Ahmad Reza Karami 1
  • Mohammad Fattahi 2
  • Aliakbar Hasani 3

1 Master's student, Shahrood University of Technology.

2 Assistant Professor, Shahrood University of Technology.

3 Associate Professor, Shahrood University of Technology.

چکیده [English]

Considering the importance of selecting suppliers based on the dimensions of sustainability in the supply chain, after identifying and selecting sustainability and risk criteria in accordance with Jey Oil Refining Company, by developing a multi-stage stochastic program and creating a risk constraint by the CVaR risk value criterion for quantitative criteria. Also, in terms of points calculated by FTOPSIS and FMEA methods for quality criteria, the optimal selection of suppliers, sourcing strategy and order allocation in a multi-period supply chain planning under operational risk and disruption were discussed. In order to reduce supply risk and achieve a flexible planning as a mitigation strategy, the option contract and the trading market were considered as two options to supply raw materials. The product demand, the market price of the materials, the purchase price and the apply price of the option contract, and the supply quantity and the supply quantity of the option contract are random. To model uncertainty, discrete scenarios are generated through a simulation approach, and then, a scenario reduction method is used to construct a scenario tree. The application of the stochastic model, the performance of risk measurement policies, and the importance of mitigation strategies to provide some managerial insights have been investigated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable Supply Chain
  • Risk Management
  • Cvar
  • Multi-Stage Stochastic Programming