نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشگاه شهید بهشتی.

2 استاد، دانشگاه شهید بهشتی.

3 استادیار، دانشگاه شهید بهشتی.

4 دانشیار، دانشگاه شهید بهشتی

10.52547/jimp.2022.224889.1324

چکیده

مکانیابی با در نظر گرفتن موضوع رقابت در بازار، یک تصمیم راهبردی و بلندمدت محسوب می‌شود. چنانچه در انتخاب مکان، بررسی‌های لازم صورت نگیرد حیات سازمان در بلندمدت تحت تاثیر قرار می‌گیرد. به‌دلیل وجود پیچیدگی‌های موجود در مسائل مکانیابی، ارائه مدل‌های مکانیابی با محدودیت‌های متنوعی مواجه است. هدف این پژوهش، توسعه مدل مکانیابی رقابتی با در نظر گرفتن دو محصول از سوی سه رقیب می‌باشد. برای این منظور، مسئله به‌صورت یک بازی مکان – قیمت تعریف و با استفاده از مدل ریاضی دو سطحی، مدل‌سازی شده است. در این مدل در سطح اول ، مکان بهینه را تعیین و در سطح دوم با استفاده از نتایج تعادل نش، قیمت تعادلی به‌دست می‌آید. در این پژوهش، رفتارمشتری به‌صورت احتمالی در نظر گرفته و با کمک تابع نمایی مدل‌سازی شده است. به‌دلیل NP- hard بودن مسائل مکانیابی از الگوریتم فراابتکاری برای حلمدل استفاده شده است. الگوریتم جستجوی ممنوع ، روش انتخابی حل مدل پژوهش پیش‌رو است. نتایج نشان می‌دهد بازی قیمت در شرایطی که پیش از ورود به بازار، بیش از یک رقیب حضور داشته باشد در مقایسه با حالتی که تنها یک رقیب در بازار است، شدت و اهمیت بیشتری دارد. در این حالت آنچه بر سودآوری تسهیلات جدید تاثیر می گذارد،قیمت تعادلی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Development mathematical model for competitive facility location with multi commodity multi competitors

نویسندگان [English]

  • somayeh maleki 1
  • Akbar Alem Tabriz 2
  • Davood Talebi 3
  • Alireza Moatameni 4

1 PhD student, Shahid Beheshti University.

2 Professor, Shahid Beheshti University.

3 Assistant Professor, Shahid Beheshti University.

4 Associate Professor, Shahid Beheshti University.

چکیده [English]

Facility location whit taking account the competition is a critical component of strategic planning. The location affects the competitiveness and market share of a new entry firms, in long term life. Because of the complications of location problems, most of the location models are faced whit many different limitations. In this paper a competitive facility location model whit three competitors which produce two commodities is developed. The problem is modeled in the form of a location-price game. A bi-level model is developed to investigate the location and price, In location-pricing models, the location decision should come before the pricing game. From the second level and the use of Nash equilibrium, equilibrium will be obtained. In this paper, probabilistic costumer behavior whit the help of exponential function is modeled. A metaheuristic based on tabu search is proposed to search the optimal location-price solution of the model. Findings show that changing the equilibrium price affect the profitability of new entry firms

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competitive facility location
  • Nash equilibrium
  • location-price game
  • probabilistic costumer behavior
  • tabu search algorithm