ارائه چارچوبی برای ترکیب روش های مدل‌سازی سیستم های پیچیده فنی ـ اجتماعی با استفاده از فراترکیب تفسیری انتقادی

دوره 8، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 9-38

علی محقر؛ منوچهر انصاری؛ محمدرضا صادقی مقدم؛ محمد میرکاظمی‌مود


طبقه بندی پروژه ها در مدیریت سبد پروژه با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره MHDIS

دوره 7، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 9-40

فاطمه ممی زاده؛ محمدرضا صادقی مقدم؛ محمدرضا مهرگان


مکان‌یابی با سیستم اطلاعات جغرافیایی و مدل حداکثر پوشش

دوره 7، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 9-32

علی محقر؛ سارا آریائی


طراحی شبکه زنجیره امداد چندهدفه برای پاسخگویی به زلزله تحت عدم اطمینان

دوره 7، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 9-36

علی بزرگی امیری؛ سهیل منصوری؛ میرسامان پیشوایی


مدل‌سازی پویایی در زنجیره تأمین یک محصول جدید مبتنی بر رویکرد پویایی‌های سیستم

دوره 6، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 9-36

علی محقر؛ سید حمید هاشمی پطرودی؛ حمیدرضا طلایی


توسعه یک رویکرد برنامه‌ریزی فازی استوار برای طراحی زنجیره تأمین حلقه‌بسته

دوره 6، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 9-43

مجتبی فرخ؛ عادل آذر؛ غلامرضا جندقی


طراحی مدلی برای چابکی زنجیره تأمین و بررسی اثرات ابعاد آن بر عملکرد زنجیره تأمین

دوره 5، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 9-39

سید فرامرز قرآنی؛ مقصود امیری؛ لعیا الفت؛ ابوالفضل کزازی


طراحی و ترسیم نقشه‏ ی علم نوین تحقیق در عملیات نرم

دوره 4، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 9-29

محمدرضا مهرگان؛ محمّدرضا اخوان انوری؛ کامیار رئیسی‏ فر


مسئله مکان یابی یال هاب پوششی تحت شرایط اختلال

دوره 4، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 9-29

احسان نیکبخش؛ سید حسام الدین ذگردی


مدل‌سازی تفسیری ساختاری ریسک‌های زنجیره تأمین پروژه در شرکت های گاز استانی

دوره 3، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 9-37

علی محمدی؛ علینقی مصلح شیرازی؛ محمدباقر احمدی؛ پیام شجاعی


تئوری چشم‌انداز و مدلسازی الگوی تصمیم‌گیری مدیران در بخش صنعت

دوره 3، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 9-33

علی نقی مصلح شیرازی؛ محمد نمازی؛ علی محمدی؛ احمد رجبی


ائتلاف یا استقلال؟ تعیین تصمیم‌ مناسب برای سطوح مختلف زنجیره‌های تأمین سه سطحی

دوره 3، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 9-34

حنان عموزاد مهدیرجی؛ احمد جعفرنژاد؛ علی محقر؛ محمد مدرس یزدی