دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

ارائه راه کار فراترکیب به منظور بهبود فرآیند توسعه محصول جدید مبتنی بر مدیریت ریسک محصولات تند گردش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1403

10.48308/jimp.2024.231294.1443

فاطمه ثقفی؛ علی محقر؛ عارفه محمدزاده؛ یوسف روغنی