مدل‌سازی پویایی در زنجیره تأمین یک محصول جدید مبتنی بر رویکرد پویایی‌های سیستم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، دانشگاه تهران.

2 دانشجوی دکتری، دانشگاه تهران.

چکیده

زنجیره‌های تأمین، شامل شبکه‌ای از سازمان‌ها و افراد درگیر در برآورده‌کردن نیاز مشتری هستند. افزایش پژوهش‌ها و علایق پژوهشگران و مدیران صنعتی در حوزه زنجیره تأمین، بررسی رفتار سیستم‌های شبکه زنجیره تأمین را ضروری کرده است. در این پژوهش سعی شده است، تأثیر متغیرهای مربوط به مقدار و عدم‌قطعیت تقاضا و همچنین عدم‌اطمینان شرکای زنجیره تأمین بر عملکرد زنجیره تأمین در یک زنجیره تأمین تولید تجهیزات پزشکی دوسطحی بررسی شود. شاخص میزان برآورده‌سازی تقاضای مشتری و اثر شلاق چرمی به‌عنوان دو شاخص عملکردی زنجیره تأمین بررسی شدند. برای تحلیل رفتار سیستم نسبت به تغییر متغیرهای عدم‌قطعیت، از پویایی‌های سیستم استفاده شده است که یکی از ابزارهای نیرومند برای تحلیل و درک رفتار عملیات در زنجیره‌های تأمین است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که افزایش مقدار تقاضا، عدم‌قطعیت تقاضا، عدم‌اطمینان سیستم تولیدی و توان تأمین‌کننده اثر زیادی بر تشدید اثر شلاق چرمی و کاهش میزان برآورده‌سازی تقاضای مشتری در طول زنجیره تأمین دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Dynamic Modeling of a New Product Supply Chain using System Dynamics Approach

نویسندگان [English]

  • Ali Mohaghar 1
  • Sayed Hamid Hashemi Petrodi 2
  • Hamidreza Talaei 2
1 Professor, University of Tehran.
2 Ph.D Student, University of Tehran.
چکیده [English]

Supply chains are network of organizations and individuals involved in fulfilling customer needs. Increasing research and interests of researchers and industrial managers in the supply chain, make it necessary to investigate the behavior of the supply chain network. At this research, researchers tried to analyze the impact of variables of demand uncertainties, as well as uncertainties related to supply chain partners' performance on the supply chain performance in a two-echelon supply chain of medical equipments. Customer demand fill rate (CDFR), and the bullwhip effect (BE) were analyzed as two indicators of supply chain performance. In order to analysis of system behavior regarding uncertainties, system dynamics (SD) is employed, which is a powerful tool to analyze and understand the behavior of the supply chain operations. The results showed that increase in demand, the uncertainty of demand, uncertainty of production systems, and uncertainties related to the ability to supply, has a significant effect on intensifying the effect of BE, and reducing CDFR across the supply chain.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supply Chain Management
  • System Dynamics
  • Bullwhip Effect
  • New Product Development
1. Altiok, T., & Melamed, B. (2007). Simulation modeling and analysis with Arena. Academic Press.
2. Azar, A., Gholamrezayi, D., Danayifard, H., & Khodadad-Hosseini, H. (1392). Dynamic analysis of relationships between industry and university with considering higher education policies in fifth development plan by using system dynamics. Journal of Industrial Management Perspective, 3(9), 79–115.
3. Barlas, Y. (1996). Formal aspects of model validity and validation in system dynamics. System Dynamics Review, 12(3), 183–210.
4. Chan, S. L., & Ip, W. H. (2011). A dynamic decision support system to predict the value of customer for new product development. Decision Support Systems, 52(1), 178–188.
5. Chopra, S. & Meindl, P. (2013). Supply Chain Management: Strategy, Planning and Operation (5th Editio). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
6. CSCMP. (2010). Glosario de te´rminos del ‘Council of Supply Chain Management Professionals.
7. Faghih, N., Kordshooli, H. R., Mohammadi, A., Samadi, A. H., Musavi-Haghighi, M. H., & Ghafurnian, M. (1393). Mathematical modeling of service supply chain of Iran’s landline by using systems dynamics. Jouranl of Industrial Management Perspective, 4(13), 31–50.
8. Forrester, J. W. (1961). Industrial Dynamics. Waltham, MA: M.I.T. Press.
9. Jean, R., Kim, D., & Sinkovics, R. R. (2012). Drivers and Performance Outcomes of Supplier Innovation Generation in Customer–Supplier Relationships: The Role of Power‐Dependence. Decision Sciences, 43(6), 1003–1038.
10. Johnsen, T. E. (2009). Supplier involvement in new product development and innovation: Taking stock and looking to the future. Journal of Purchasing and Supply Management, 15(3), 187–197.
11. Özbayrak, M., Papadopoulou, T. C., & Akgun, M. (2007). Systems dynamics modelling of a manufacturing supply chain system. Simulation Modelling Practice and Theory, 15(10), 1338–1355. http://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/j.simpat.2007.09.007
12. Piewthongngam, K., Vijitnopparat, P., Pathumnakul, S., Chumpatong, S., & Duangjinda, M. (2014). System dynamics modelling of an integrated pig production supply chain. Biosystems Engineering, 127, 24–40.
13. Schumpeter, J. A. (1934). The theory of economic development. Cambridge: MA: Harvard University Press.
14. Sterman, J. D. (2000). Business dynamics: systems thinking and modeling for a complex world (Vol. 19). Irwin/McGraw-Hill Boston.
15. Towill, D. R. (1996). Industrial dynamics modelling of supply chains. Logistics Information Management, 9, 43–56.