طراحی و ترسیم نقشه‏ ی علم نوین تحقیق در عملیات نرم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، دانشگاه تهران.

2 دانشجوی دکتری، دانشگاه تهران.

چکیده

با توجه به پیچیده و گسترده شدن طیف مسائل تصمیم‏گیری، شاخه‏ای نوپا در تحقیق در عملیات تحت عنوان تحقیق در عملیات نرم (SOR) شکل گرفته است. برخلاف دیدگاه سخت و کلاسیک، تحقیق در عملیات نرم از روش‏های کیفی و تفسیری برای تفسیر، تعریف و بررسی جوانب مختلف مسأله مورد بررسی استفاده می‏کند. از سوی دیگر، ترسیم نقشه حوزه‏های علم به تعیین جایگاه آن قلمرو در گستره‏ دانش کمک و نسبت آن را با سایر حوزه‏ها بهتر مشخص می‌کند. در این پژوهش، با استفاده از فرآیند شش‌مرحله‏ای ترسیم نقشه علم، پژوهشگران کوشیده‏اند نقشه علم تحقیق در عملیات نرم را براساس طبقه‏بندی‏های موضوعی پایگاه استنادی علوم (ISI) ترسیم کنند. در گام نخست این فرآیند، داده‏ها استخراج و در گام دوم، واحد تحلیل انتخاب شد. در گام سوم و چهارم، فراوانی مقالات بررسی و شباهت میان مقالات استخراج‌شده تعیین گشت. در گام پنجم، حوزه‏های مرتبط با یکدیگر با استفاده از یک الگوریتم خوشه‏بندی شناسایی و در گام ششم، نقشه‏های قلمروی موضوعی با گام‏های خوشه‏بندی ترسیم و تحلیل شد. درنهایت، شش خوشه در مجموعه‏های علوم مدیریتی و اجتماعی، مجموعه علوم مهندسی، دانش‏های مطالعات رفتاری، دانش محیط و جغرافیا، جامعه‏شناسی و منابع طبیعی و مجموعه ریاضی به دست آمد.

کلیدواژه‌ها