دوره و شماره: دوره 4، شماره 4 - شماره پیاپی 16، اسفند 1393 

مقاله پژوهشی

طراحی و ترسیم نقشه‏ ی علم نوین تحقیق در عملیات نرم

صفحه 9-29

محمدرضا مهرگان؛ محمّدرضا اخوان انوری؛ کامیار رئیسی‏ فر