ارائه مدل ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین خدمات با رویکرد نگاشت‌شناختی فازی (مورد مطالعه: صنعت بیمه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری، دانشگاه تربیت مدرس.

2 استاد، دانشگاه تربیت مدرس.

3 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی.

4 دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس.

چکیده

ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین یکی از مهم‌ترین زمینه­های بهبود مستمر زنجیره تأمین است. مدیریت زنجیره تأمین یکی از استراتژی­های رقابتی برای بهبود عملکرد و سودآوری سازمان­ها در محیط نامطمئن و پررقابت عصر حاضر است. با توجه به ویژگی­های منحصر‌به‌فرد خدمات که آن را از بخش تولید متفاوت می­سازد، محققان و کاربران هنوز به ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین خدمات به‌اندازه کافی توجه نکرده‌اند؛ بنابراین، در این پژوهش برمبنای رویکرد نگاشت‌شناختی فازی، مدلی برای ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین خدمات (صنعت بیمه) طراحی شده است. با مصاحبه­های عمیق و نیمه‌ساختاریافته با خبرگان صنعت بیمه، مفاهیم و مؤلفه­های ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین خدمات شناسایی و سپس براساس دانش خبرگان، روابط بین مفاهیم درقالب نقشه­های شناخت فازی ترسیم شد. درنهایت، مدل این پژوهش با بلوک­بندی نقشه ادغامی خبرگان طراحی شد. شاخص­های مربوط به نقشه­های شناختی بیانگر اهمیت زیاد بلوک­های راهبردها و کیفیت خدمات زنجیره تأمین است. مدل ارائه‌شده در این پژوهش ممکن است که مبنایی برای تعالی زنجیره تأمین خدمات شود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Fuzzy Cognitive Mapping Model for Service Supply Chains Management Performance Measurement (Case Study: Insurance Industry)

نویسندگان [English]

  • Abbas Rezaei Pandari 1
  • Adel Azar 2
  • Allahverdi Taghavi 3
  • Abbas Moghbel Baarz 4
1 Ph.D., Tarbiat Modares University.
2 Professor, Tarbiat Modares University.
3 Associate Professor, Islamic Azad University.
4 Associate Professor, Tarbiat Modares University.
چکیده [English]

Supply chain performance measurement is one of the most important aspects for the continuous improvement of supply chain management which has been a major component of competitive strategy to enhance organizational productivity and profitability. Due to the unique characteristic of services, which distinguish them from goods, the performance measurement of service supply chains still have not received adequate attention from researchers or practitioners. So, this research based on Fuzzy Cognitive Mapping(FCM) develops a model for service supply chain performance measurement. By helping of in-depth interviews was made by experts of insurance industry in Iran, the concepts and aspects of service supply chain management performance measurement (SSCMPM) were defined and then based upon the knowledge of the experts of this field causal map of SSCPM designed. The model of this research by blocking the Aggregated Map of expert has developed. Indexes of FCM model indicate that supply chain service quality and strategic planning blocks is the most important than others. The SSCPM model developed in this research may be used as a basis for models of service supply chain excellence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Performance Measurement
  • Service Supply Chain Management
  • Fuzzy Cognitive Mapping
  • Insurance Industry