دوره و شماره: دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 13، بهار 1393 

مقاله پژوهشی

1. مسئله مکان یابی یال هاب پوششی تحت شرایط اختلال

صفحه 9-29

احسان نیکبخش؛ سید حسام الدین ذگردی


2. مدلسازی ریاضی زنجیره تأمین خدمات ارتباط ثابت ایران با استفاده از مفهوم سیستم های پویا

صفحه 31-50

نظامالدین فقیه؛ حبیباله رعنایی کرد شولی؛ علی محمدی؛ علی حسین صمدی؛ محمد هاشم موسوی حقیقی؛ محمد غفورنیان