مدلسازی ریاضی زنجیره تأمین خدمات ارتباط ثابت ایران با استفاده از مفهوم سیستم های پویا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، دانشگاه شیراز.

2 استادیار، دانشگاه شیراز.

3 دانشیار، دانشگاه شیراز.

4 استادیار، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس.

5 دانشجوی دکتری، دانشگاه شیراز.

چکیده

در این پژوهش بااستفاده از تفکر سیستم­های پویا به مدلسازی ریاضی سیستم زنجیره تأمین ارتباط ثابت در شرکت مخابرات ایران پرداخته‌ایم و بدین‌منظور از اطلاعات موجود و مستند شرکت مخابرات ایراناز سال 1384تا 1391 و نتایج شبیه­سازی مدل پویایی­های سیستم تا سال 1404استفاده کرده‌ایم. برای تجزیه و تحلیل و تعیین ماهیت سیستم، از مفهوم مدلسازی ریاضی سیستم­های پویا استفاده کردیم. نتایج مدلسازی نشان می­دهد که سیستم مورد‌پژوهش کنترل­پذیر و مشاهده­پذیر است؛ یعنی ورودی­های سیستم، متغیرهای حالت سیستم را کنترل می­کنند و هریک از متغیرهای حالت بر برخی از خروجی­های سیستم تأثیر می­گذارند و باتوجه به داده­های شبیه­سازی سیستم پایدار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mathematical Modeling of Services Supply Chain of Iran Fixed Communications by Dynamic Systems Approach

نویسندگان [English]

 • Nezameddin Faghih 1
 • Habibollah Ranaei Kordshooli 2
 • Ali Mohammadi 3
 • Ali Hossian Samadi 2
 • Mohammad Hashem Moosavi Haghighi 4
 • Mohammad Ghafournian 5
1 Professor, Shiraz University.
2 Assistant Professor, Shiraz University.
3 Associate Professor, Shiraz University.
4 Assistant Professor, Fars Research Center for Agriculture and Natural Resources.
5 Ph.D student, Shiraz University.
چکیده [English]

 In this study services supply chain of Iran fixed communications is modeled through dynamic systems approach. The information and documentation of Telecommunication Company of Iran from 1384 to 1391 and the results of simulation system dynamics model to 1404  has been used to achieve this aim. In order to analyze and determine the identity of the system, the concept of mathematical modeling of dynamic systems is applied. The modeling results show that this system is controllable and observable which means that the system inputs, the system state variables are controlled and each of the state variables of the system can influence the output of the system .Therefore according to thesimulation data, system is stable.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Supply Chain
 • Dynamic Systems
 • Controllable of the System
 • Visibility of the System
 • Stability or Instability of the System