شناسایی و اولویتبندی موانع چابکی بنگاههای اقتصادی برای دستیابی به تولید در کلاس جهانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشگاه شهید بهشتی.

2 کارشناس ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.

چکیده

یکی از مهمترین تغییرات فعالیتهای اقتصادی، صنعتی و خدماتی رقابتی شدن انها میباشد. جهانی شدن باعث گستردگی تجارت میان ملتهای مختلف شده است به این ترتیب رقابت از بازارهای محلی و ملی به بازارهای بینالمللی کشیده شده است و در آینده ای نزدیک تنها بنگاههای اقتصادی میتوانند در فضای بینالمللی حضور داشته باشند که در کلاس جهانی قرار گیرند. بنگاههای اقتصادی باید بتوانند هرچه سریعتر منابع سازمان را برای همسویی با تغییرات محیط آماده کنند تا با چابکی به تغییرات پاسخ دهند. حرکت درجهت مدیریت و تولید در کلاس جهانی که از آن بهعنوان انقلاب مدیریتی و صنعتی قرن بیستویکم یاد میکنند، مستلزم اجرای مدیریت ناب و مدیریت چابک است که پیش ‌نیازهای مدیریت کلاس جهانی هستند. چابکی مجموعه‌ای از توانمندیها و شایستگی‌هاست که باعث بقا و پیشرفت سازمان در محیط کسب و کار می‌شود و وجوه تمایز مدیریت و تولید (انبوه ، ناب ، چابک و کلاس جهانی) نیز با توجه به اهمیت آنها از ابعاد مختلف در این مقاله بررسی شده است و با مطالعه منابع کتابخانه‌ای معیارهای بنگاههای اقتصادی کلاس جهانی شناسایی شده که یکی از مهمترین آنها چابکی است.  مؤلفهها با تهیه پرسشنامه دراختیار خبرگان و کارشناسان و مدیران تولید خودرو تندر قرار گرفت. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identify & Prioritize the Barriers of Agility in Enterprizes to Achieve World-Class Production

نویسندگان [English]

  • Hassan Farsijani 1
  • Sedigheh Gauomi Ghahroudi 2
1 Associate Professor, Shahid Beheshti University.
2 MA Student, Shahid Beheshti University.
چکیده [English]

One of the major changes in the environment is globalization of economic, industrial and service activities. Globalization has led to expansion of trade between nations. The competitiveness of local markets has been extended to national and international markets.Therefore, only international organizations can be present in the world to set up production in the World- Class Manufacturing. Organizations must be able to quickly adopt their resources with changes of environment and respond to them in an agile manner. Agility is set of capabilities and competencies which promotes and develops the organization in the business environment. In the research, the criteria of world class have been identified-one; of most important of which is agility studying library resources (book, articles, theses, etc) .After reviewing the various components of Agility, 13 components and 56 indicators have been selected pertinent to the criteria of the World-Class organization and Iran automotive industry . These components have been provided for experts and deputy directors of Tondar automotive as questionnaire. The statistic community of the research is 158 of experts and deputy directors of Tondar automotive .114 ones were elected as sample and prioritized after gathering via statistical method using AHP approach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agility, Process management
  • World-Class Manufacturing
  • lean
  • Operation management
  • Agility