دوره و شماره: دوره 4، شماره 3 - شماره پیاپی 15، آذر 1393