ارزیابی چابکی صنایع مختلف در شرکت‌های تولیدی کوچک و متوسط

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه هرمزگان.

2 کارشناسی ارشد، دانشگاه هرمزگان.

چکیده

در عصر دانش و تکنولوژی، اهمیت چابکی انکارنشدنی است. چابکی به‌معنای واکنش اثربخش به محیط متغیر و غیرقابل‌پیش­بینی و استفاده از آن تغییرات به‌عنوان فرصت­هایی برای پیشرفت سازمانی است. هدف این پژوهش، ابتدا شناسایی عوامل مؤثر بر چابکی شهرک صنعتی فاز 2 ارومیه و سپس اولویت‌بندی چابکی صنایع موجود در شهرک صنعتی است. برای این منظور، پیشینه پژوهش بررسی شد و عوامل مؤثر بر چابکی شناسایی و با تأیید اساتید و خبرگان صنعتی معیارهای نهایی انتخاب شدند. معیارهای نهایی عبارت‌اند از: فرآیندهای چابک، چابکی بازار، راهبرد چابک، روابط چابک، فناوری اطلاعات و کارکنان چابک. همچنین، برای این معیارها 21 زیرمعیار شناسایی شد. اوزان و رتبه‌بندی معیارها با استفاده از تکنیک AHP فازی به‌دست آمد و برای رتبه‌بندی صنایع نیز از تکنیک تاپسیس فازی استفاده شد. براساس نتایج به‌دست‌آمده، اولویت­بندی معیارهای اصلی به‌ترتیب، چابکی بازار، راهبرد چابک، روابط چابک، کارکنان چابک، فناوری اطلاعات و فرآیندهای چابک هستند. نتیجه رتبه­بندی چابکی صنایع نیز به‌ترتیب اولویت، صنعت فلزی، شیمیایی، سلولوزی، موادغذایی و خدمات است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Agility Evaluation of Various Industries in Small and Medium-Sized Manufacturing Enterprises

نویسندگان [English]

  • Reza Ahmadi Kohanali 1
  • Sardar Ghasemi 2
1 Assistant Professor, Hormozgan University.
2 MA, Hormozgan University.
چکیده [English]

The importance of agility in today’s world which is the era of knowledge and technology is undeniable. In this regard, agility means to respond effectively to a changing and unpredictable environment and using those changes as opportunities for organizational development. The purpose of this study is primarily to identify factors affecting the agility of Phase 2 of Uremia Industrial Estate and then to prioritize agility of the existing industries in this Industrial Estate. By reviewing the literature, the factors affecting the agility identified including agile processes, agility market, agile strategy, Agile Linkages, information technology, and Agile People then is perky and criteria for the following 21 criteria were identified., and then their weights and ranking achieved by using Fuzzy Analytic Hierarchy Process (FAHP) technique And fuzzy TOPSIS technique was used to ranking  industries. Based on the results of the prioritization research, is agility market, agile strategy, Agile Linkages, information technology, Agile People, and agile processes. In ranking the various industries in the Industrial Estathe In order of preference are the metal industry, chemical, cellulose, food and service.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Agility
  • Small and Medium-Sized Enterprises
  • Fuzzy AHP
  • TOPSIS Fuzzy