شناسایی و استخراج مؤلفه‌های اصلی مدیریت ریسک سازمان با استفاده از روش فراترکیب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، تخصصی مدیریت، دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس.

3 استاد، دانشگاه تربیت مدرس.

چکیده

مدیریت ریسک سازمانبه‌عنوان پارادایمی نوین مطرح شده است که بر نگاهی استراتژیک به ریسک‌ها در گستره سازمان تأکید می‌کند. به‌طور مفهومی، مدیریت ریسک سازمان رویکردی سیستماتیک برای شناسایی، ارزیابی، اولویت‌بندی و کنترل ریسک‌ها و اثرات کلی و تجمعی آن‌ها در سراسر یک سازمان به شیوه‌ای هماهنگ و یکسان است. با درنظر گرفتن تأثیر بالقوه ناتوانی در مدیریت ریسک بر عملکرد یک سازمان، شگفت است که ریسک و مدیریت آن، تنها چند صباحی است که مورد توجه گسترده‌تر جامعه کسب‌وکار قرار گرفته است. هدف اساسی این پژوهش استخراج و گروه‌بندی مؤلفه‌ها و ابعاد مدیریت ریسک سازمان از طریق روش کیفی فراترکیب است.  ابزار پژوهش، اسناد و مدارک پیشین در این زمینه است که درکل تعداد  31 پژوهش را شامل می‌شود. شیوه تحلیل داده‌ها کدگذاری باز است. نتایج بیانگر این است که 58 مؤلفه (کد) شناسایی‌شده در 6 بعد اصلی ایجاد بستر و وضع اهداف، شناسایی و تعریف ریسک، سنجش و ارزیابی ریسک، مدیریت ریسک، درمان و پاسخ به ریسک، اطلاع‌رسانی، ‌پایش و بازنگری قابلیت طبقه‌بندی را دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identify and Extract the Main Dimensions of Enterprise Risk Management Based on Meta-Synthesis

نویسندگان [English]

  • Navid Jafarinejad 1
  • Abbas Moghbel Baarz 2
  • Adel Azar 3
1 Phd Student, Tarbiat Modares University.
2 Associate Professor, Tarbiat Modares University.
3 Professor, Tarbiat Modares University.
چکیده [English]

Enterprise risk management (ERM) has emerged as a new paradigm that emphasizes a strategic, enterprise-wide focus on risks. Conceptually, ERM is a systematic approach to identifying, assessing, prioritizing and controlling risk exposures and their integral and cumulative effects throughout an organization in a coordinated, consistent manner.Given the potential impact of failure to manage risk on the performance of an organization, it might be somewhat surprising that risk and its management have become of concern to the wider business community only relatively recently. The central aim of this research is to extract and classify the components and dimensions of enterprise risk managementthrough the qualitative method of meta-synthesis.The research tools, documents and proofs are used for analysis which counts to 31 researches totally. The method of coding is based on the open coding approach. The results have shown that the identified 58 Components (codes) can be categorized in six major dimensions namely establishing the context and objective setting, identification and definition of risks, measurement and analysis of risks, risk response, information, and monitoring and review. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Risk
  • Risk Management
  • Enterprise Risk Management
  • Meta Study
  • Meta Synthesis