شناسایی و بررسی عوامل مؤثر در پیاده‌سازی موفق سیستم مدیریت زیست‌محیطی در صنعت کاشی و سرامیک استان یزد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه یزد.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه یزد.

چکیده

دنیای مدرن امروز موجب افزایش آلودگی‌ها و مشکلات زیست‌محیطی و درنتیجه افزایش نگرانی‌ دولت‌ها و سازمان‌ها درمورد محیط ‌زیست شده است. یکی از گام‌های بزرگ برای بهبود محیط زیست، استقرار استاندارد مدیریت زیست‌محیطی(ایزو 14001) در سازمان‌ها است. شواهد نشان می‌دهد که هرچند بیشتر سازمان‌ها این استاندارد را دارند، موفقیت در پیاده‌سازی قوانین و ضوابط ایزو 14001 متفاوت است. پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت سازمان‌ها در پیاده‌سازی استاندارد مدیریت زیست‌محیطی در صنعت کاشی و سرامیک استان یزد انجام شد. در این پژوهش، از طریق مرور جامع پیشینه پژوهش، 12 عامل اثرگذار بر موفقیت سازمان‌ها در پیاده‌سازی ایزو 14001 استخراج و در سه گروه کارکردهای مدیریتی، فرهنگ سازمانی و منابع طبقه‌بندی شدند. سپس دقت دو روش مدل‌سازی معادله ساختاری و سیستم استنتاج عصبی- فازی تطبیقی در پیش‌بینی موفقیت سازمان‌ها در پیاده‌سازی ایزو 14001 با یکدیگر مقایسه شد. نتایج نشان داد روش مدل‌سازی معادله ساختاری در این زمینه عملکرد بهتری دارد. نتایج نهایی تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد که کارکردهای مدیریتی، فرهنگ سازمانی و منابع به‌ترتیب با ضرایب 50/0، 25/0 و 22/0 بر موفقیت در پیاده‌سازی سیستم مدیریت زیست‌محیطی تأثیر معنادار دارند. درپایان، برپایه ضرایب تأثیر هر گروه از عوامل و نتایج دیگر این مرحله، هریک از 12 عامل اثرگذار اهمیت‌سنجی و اولویت‌بندی شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying Effective Factors in Successful Implementation of Environmental Management System in Tile and Ceramic Industry in Yazd Province

نویسندگان [English]

  • Ali Morovati Sharifabadi 1
  • Mahsa Namakshenas-Jahromi 2
1 Assistant Professor, Yazd University.
2 MS Student, Yazd University.
چکیده [English]

The modern world causes increased pollution and environmental problems and governments and organization‘s concerns about the environment. One of the major steps to improve environment is adoption of environmental management standard (ISO 14001) in the organization. Evidence shows in spite of the adoption of environmental management system in most organizations, the successful implementation of laws and regulations of ISO 14001 is different. Thus this study aimed to investigate the factors effecting on the success of the implementation of environmental management systems in ceramic and tile industry in Yazd province. These factors have been classified in three groups such as management elements, organizational culture and financial and nonfinancial resources. Then we compared the accuracy of the SEM and ANFIS in forecasting the success of the implementation of environmental management systems. The result showed that managerial elements, organizational culture and the resources have significant effect on success of the implementation of environmental management systems (respectively 0.50, 0.25 and 0.22). Finally all of the factors that effect on EMS were ranked based on impact factors. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental Management System
  • Structural Equation Modeling
  • Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System