نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه علامه طباطبائی.

2 دکتری، دانشگاه علامه طباطبائی.

چکیده

هدف از انجام این پژوهش طراحی الگوی ژنریک شراکت استراتژیک در صنعت بانک و بیمه مبتنی بر فرایند خلق و تخصیص ارزش بوده است. در این مقاله ضمن مرور بسترهای نظری و متدولوژی­های نوین در عرصه مطالعه شراکت استراتژیک در حوزه بانک و بیمه، زوایای دستیابی به عملکرد سازمانی برتر نیز مورد بررسی و تجزیه و تحلیل دقیق قرار گرفته و در نهایت الگوی ژنریک شراکت استراتژیک مبتنی بر فرایند خلق و تخصیص ارزش در صنایع بانک و بیمه ارائه گردید. با در نظر گرفتن موارد فوق­الذکر این تحقیق با بهره­گیری از رویکرد توسعه­ای-کاربردی، استراتژی­های همبستگی و پیمایشی را دنبال نموده و با جهت­گیری آزمون فرضیه، هم از جنبه توصیفی و هم از دیدگاه استنباطی به تحلیل یافته­های حاصل از پرسشنامه می­پردازد. نتایج تحقیق حاکی از ارتباط میان متغیرهای مداخله گر بر روی رابطه میان شراکت استراتژیک و فرایند خلق ارزش است. این در حالی است که از میان متغیرهای مداخله­گر تنها اثرات مربوط به سن و قدمت شرکاء و پرتفوی شرکاء بر روی ارتباط میان شراکت استراتژیک و فرایند خلق و تخصیص ارزش معنی­دار نبوده­ است. مطابق با ننایج حاصله و در خصوص مولفه­های موثر بر عملکرد سازمانی نیز معیارهای استراتژیک سازمانی در قیاس با معیارهای عملیاتی، ارتباط موثرتری را منعکس کرده­اند.  

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Strategic Value Engineering in Competitive Markets (Banking and Insurance Industry)

نویسندگان [English]

  • Mehdi Haghighi Kaffash 1
  • Hamid Tajik 2

1 Assistant Professor, Allame Tabatabaee University.

2 Ph.D Student, Allame Tabatabaee University.

چکیده [English]

The aim of this study is to design generic strategic alliance pattern based on the value creation and allocation process in banking and insurance industry. In this paper, we review the theoretical basis and modern methodologies in strategic alliance in the field of banking, insurance context, aspects of organizational performance to achieve a more accurate analysis studied and finally a generic model of strategic alliance based on value creation, and allocation process in bank and insurance industry presented. Considering the above items, using an applicable and developmental approach, strategies and measurable correlation followed by using the hypothesis testing, both in terms of the descriptive and analytical approach to the analysis of findings from the questionnaire tasks. The results show the relationship between moderator variables on the relationship between strategic alliance and the value creation process. However, the only effects of the age and portfolio partners variables on the relationship between strategic alliance and value creation/allocation process has not significant value. According to the results and about organizational performance variables, there are more significant coefficients among strategic measures than operational variables.   

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic Alliance
  • Creation and Assignment Process
  • Bank and Insurance Industry
  • Organizational Performance