نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه صنعتی شاهرود.

2 استادیار دانشگاه شاهرود.

چکیده

مدیریت جریان محصولات برگشتی ازسوی مشتریان با درنظرگرفتن عدم‌قطعیت فضای تصمیم‌گیری و توجه کردن به معیارهای غیرمالی درکنار معیارهای مالی متداول، یکی از موضوعات مهم در مدیریت زنجیره تأمین است. در این مقاله، یک شبکه جامع جدید برای زنجیره تأمین هفت‌لایه‌ای شامل مشتریان اولیه، مراکز جمع‌آوری و بازتوزیع، احیا، بازیافت، اسقاط و مشتریان محصولات شبکه، با جریان برگشتی تحت شرایط میزان و کیفیت غیرقطعی ارائه می‌شود. هدف این مقاله، طراحی شبکه زنجیره تأمین برگشتی برای مدیریت جریان محصولات به‌نحوی است‌که دو تابع سود کل زنجیره و سطح پاسخگویی به تقاضای مشتریان درطی دوره‌ برنامه‌ریزی حداکثر شود. با توجه به اینکه مسئله برنامه‌ریزی عدد صحیح مختلط مورد بررسی ازنوع مسائل طراحی شبکه و دارای پیچیدگی‌های حل بسیار زیاد است، یک الگوریتم ممتیک مبتنی‌بر الگوریتم ژنتیک با مرتب‌سازی نامغلوب II و جستجوی محلی متغیر انطباق‌پذیر برای یافتن جواب‌های بهینه پارتو ارائه شده است. مقدار تمامی پارامترهای الگوریتم پیشنهادی با استفاده از روش طراحی آزمایش‌های تاگوچی تنظیم ‌شده است. به‌منظور ارزیابی کارایی الگوریتم پیشنهادی، نتایج حاصل از آن با نتایج دو الگوریتم فراابتکاری مشابه دیگر مقایسه شده است.نتایج محاسباتی حاکی از کارایی الگوریتم جدید ممتیک برای حل مدل دوهدفه پیشنهادشده برای طراحی شبکه زنجیره تأمین برگشتی تحت عدم قطعیت است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Comprehensive Robust Bi-objective Model and a Memetic Solution Algorithm for Designing Reverse Supply Chain Network under Uncertainty

نویسندگان [English]

  • Aliakbar Hasani 1
  • Seyed Mohammad Hassan Hosseini 2

1 Faculty member, Shahrood University of technology.

2 Assistant Professor, Shahrood University.

چکیده [English]

One of the major issues in a reverse supply chainmanagement is dealing with returned productsthrough a reverse logistics while considering uncertainty and non-financial performance measures alongside the more traditional financial measures. In this paper, a new comprehensive seven-layer recovery network is designed, including primary customers, collection/redistribution centers, recovery, recycling and disposal centers, and secondary customers. Uncertainties of quantity and quality of the returned products are considered. The aim of this paper is to design a reverse network such that both of total profit of the supply chain and responsiveness to customers’ demand are maximized during planning periods. Since the proposed mixed-integer linear problem belongs to the network design class of problems which is NP-hard, a memetic algorithm is developed that incorporates non-dominated sorting algorithm II and variable neighborhood search to find the Pareto-optimal solutions. The Taguchi experimental design technique is employed for parameter tuning of the proposed memetic algorithm. Efficiency of the proposed memetic algorithm is evaluated by comparing its performance with two other solution algorithms. Experimental results indicate the efficiency of the new memetic algorithm to solve the proposed bi-objective model for designing the reverse supply chain network under uncertainty.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reverse Supply Chain
  • Uncertainty
  • Multi-Objective Optimization
  • Robust Optimization