پیکره شناسی تصمیمات راهبرد تولید و اولویت های رقابتی در سیستم‌های تولیدی خطی (مطالعه موردی چندگانه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشگاه فردوسی مشهد.

2 استادیار، دانشگاه فردوسی مشهد.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد.

چکیده

بیشتر مطالعات راهبرد تولید روی محتوا و فرآیند راهبرد تولید متمرکز هستند وکمتر به بررسی پیکره‌شناسی در این حوزه توجه دارند. مطالعه پیکره‌بندی راهبرد تولید علاوه‌بر اینکه توصیف مناسبی از گروه‌های استراتژیک سازمان در اختیار قرار می‌دهد، زمینه لازم را برای مطالعات تخصصی‌تری چون بررسی عملکرد، شکل مناسب تصمیمات تولیدی در هر گروه و نظریه‌پردازی در آن را فراهم می‌کند. هدف اصلی این تحقیق شناسایی ویژگی‌های اصلی سیستم‌های تولیدی خطی در متغیرهای تصمیمات تولیدی و اولویت­های رقابتی آن‌ها، به‌وسیله بررسی نمونه‌هایی موفق از کارخانه‌ها با رویکرد مطالعه موردی چندگانه است. این تحقیق به روش کیفی انجام شده و برای جمع‌آوری اطلاعات، پروتکل‌های ازپیش‌طراحی‌شده به‌کار رفته است. برای تحلیل اطلاعات، از تطبیق با مبانی نظری و همچنین تحلیل میان‌موردی و درون‌موردی استفاده شده است. با توجه به تحلیل اطلاعات و گونه‌شناسی، دو گونه از سیستم‌های تولیدی خطی شناسایی شد که با توجه به ویژگی‌های هر گونه، یکی از آن‌ها بازارگرا و دیگری ساختارگرا نامیده شده است. شناسایی گونه‌ها با بررسی دو بعد تصمیمات تولیدی و اولویت‌های رقابتی انجام شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Configuration of Manufacturing Strategy Decision Areas and Production Competitive Priorities in Line Production Systems (Multiple Case Study)

نویسندگان [English]

  • Ali Reza Pooya 1
  • Amir Mohammad Fakoor 2
  • Reza Shahhoseini 3
1 Associate professor, Ferdowsi University of Mashhad.
2 Assistant Professor, Ferdowsi University.
3 Msc Student, Ferdowsi University.
چکیده [English]

Studies of production strategy and process manufacturing strategy mainly focuses on content and has less attention to the study of the configuration in this area. This configuration strategies not onlygives a good description of the organization's strategic groups, but also provides a ground for more specialized studies such as performance, the best production decisions in each group and the theory of it. The main purpose of this article is to find basic features of linear production systems in production decesion variables and competetive priorities by study of successful factories with method of case study. This study is qualitative and for gathering information, pre-designed protocol has been used. To analyze the data, adjustment of the theories as well as analysis of the case and in case is used. According to the data analysis and typology, two types of linear production systems were identified, that one is market-oriented and the other is structural-oriented. identification of species was done by study of  the two productive decisions and competitive priorities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Production Decisions
  • Competitive Priorities
  • Configuration of Systems
  • Production Lines System
  • Manufacturing Strategy
1. پویا، علیرضا. (1391).­ سیستم‌های تولیدی در ایران و عملکرد کسب و کار آن‌ها. مدیریت تولید عملیات، 4.
2. دانایی‌فرد، حسن؛ الوانی، مهدی؛ آذر، عادل (1383). روش‌شناسی پژوهش کیفی در مدیریت (رویکردی جامع). تهران: صفار اشراقی.
3. دلاور، علی (1389). روش‌شناسی کیفی. راهبرد، 19 (54).
4. قاضی نوری، سید سروش (1390). ارتباط پیکربندی‌های توأم استراتژی‌های تولید، تکنولوژی و کسب و کار با عملکرد سازمان، رساله دکتری، دانشگاه علامه طباطبایی،تهران.
5. گودرزی، غلامرضا؛ شیخ‌زاده، محمد (1385). استراتژی تولید حرکت به سوی تولید در مقیاس جهانی. تهران: انتشارات سمت.
6. محقر، علی؛ پویا، علیرضا؛ منظری حصار، محمد (1384). مدیریت استراتژیک صنعتی. مشهد: گستر.
7. مهری، علی؛ خداداد حسینی، سیدحمید (1383). طراحی مدل اولویت رقابتی برای صنعت خودرو ایران. مدیریت و توسعه، 5 (20).
8. Anton, G. (2000).  A Study of Competitive Advantage Services, Management Information Systems, C.A. Brebbia (Editor), www.witpress.com.
9. Appelbaum, Steven H. (2000). The Competitive Advantage of Organizational Learning. Journal of Workplace Learning, 12.
10. Barney, J.B. (1999). Firm Resources and Sustained Competitive Advantage. Journal of Management, 17)1(.
11. Bhattacharya AK, Coleman JL. (1994). Linking manufacturing strategy to the design of a customized hybrid production control system. Comput Integr Manuf Syst 7:134–141
12. Choudhari SC, Adil GK, Ananthakumer U. (2011). Exploratorycase studies on manufacturing decision areas in the job production system. Int J Oper Prod Manag.
13. Cousins PD, Lawson B, Squire B. (2006). An empirical taxonomy of purchasing functions. Int J Oper and Prod Manag, 26(7), 775–794
14. Das, A. and Narasimhan, R. (2001). Process-technology fit and its implications for manufacturing performance. Journal of Operations Management, 19 (5), 521–540.
15. Fine, C.H., Hax, A.C. (1985). Manufacturing strategy: A methodology and illustration. Interfaces, 15 (6), 28-46.
16. Hayes, R.H., Wheelwright, S.C. (1984). Restoring our competitive Edje, competing
17. Hill, T.J. (1987). Teaching manufacturing strategy. Int. J. Operations & Production Management, 6(3), 10-20.
18. Hsiu- Fang Hsieh & Sara E. Shanon. (2005). Three Approaches to Content Analysis.Qualitativr Health Research, 15(9).
19. Johnson,burke.(1977). Examining the validity structure of qualitative research. Education, 118 (2).
20. Leong, K., Snyder, D., and Ward, P. (1990). Research in the process and content of manufacturing strategy. Omega, 18(2), 109–122.
21. Martín, M.L., Díaz, E. (2008). A taxonomy of manufacturing strategies in Spanish companies. International Journal of Operations &Production Management, 28(5), 455-477.
22. Miller, J.G., Roth, A. (1994). A taxonomy of manufacturing strategies. Management Science 40(3), 285–304.
23. Miltenburg, J. (1995). Manufacturing strategy. productivity Press, Portland, OR.
24. Miltenburg, J. (2005). Manufacturing strategy – how to formulate and implement a winning plan. Portland, OR: Productivity Press.
25. Narasimhan, R. and Das, A. (2001). The impact of purchasing integration and practices on manufacturing performance. Journal of Operations Management, 19(5), 593–609.
26. Olhager, J. and Rudbergy, M. (2002). Linking manufacturing strategy decisions on process choice with manufacturing planning and control systems. International Journal of Production Research, 40 (10), 2335–2351.
27. Olhager, J., Rudberg, M., and Wikner, J. (2001). Long-term capacity management: linking the perspectives from manufacturing strategy and sales and operations planning. International Journal of Production Economics, 69 (2), 215–225.
28. Olhager J, Rudberg M, Wikner J. (2001). Long-term capacity management: linking the perspectives from manufacturing strategy and sales and operations planning. Int J Prod Econ 69 (2), 215–225
29. Sadri, Golnaz & Lees, Brian. (2001). Developing Corporate Culture as a Competitive Advantage. Journal of Management Development, 20.
30. Safizadeh, M.H. and Ritzman, L.P. (1997). Linking performance drivers in production planning and inventory control to process choice. Journal of Operations Management, 15(4), 389–403.
31. Skinner, W. (1969). Manufacturing – missing link in corporate strategy, Harvard Business Review, 136–145.
32. Stenvenson, (2005). Operation management, mcgraw hill.
33. Through manufacturing. John Wiley and son, New York.
34. Zhao, X., Sum, C.C., Qi, Y., Zhang, H, Lee, T.S. (2006). A taxonomy of manufacturing strategies in China. Journal of Operations Management,24, 621–636.