طراحی و تبیین الگویی مبتنی‌بر تحلیل تشخیصی چندمتغیری به‌منظور پیش‌بینی چابکی شرکت‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشگاه فردوسی مشهد.

2 دانشجوی دکتری، واحد بین‌الملل دانشگاه فردوسی مشهد.

چکیده

تولید چابک یک مدل جدید تولیدی است که نتیجه تغییرات در محیط شرکت‌ها است. چابکی طی دو دهه گذشته شکل گرفته است و دلیل نیاز به آن در سال‌های گذشته، ضرورت واکنش هم‌زمان به رقابت فزاینده و شدید محیطی است؛ بنابراین، سازمان‌های کشور ما هم برای موفقیت در تولیدمحصولات باکیفیت در عصر رقابت، باید به‌سرعت به‌سوی پیاده کردن این سیستم حرکت کنند. در این تحقیق، با استفاده از مهم‌ترین عامل‌های کلیدی چابکی (سرعت، انعطاف‌پذیری، شایستگی و پاسخگویی)، الگویی مناسب برای تمایز شرکت‌های چابک از غیرچابک با استفاده از تابع تشخیصی چندمتغیری ارائه می‌شود. بدین منظور پرسش‌نامه مربوط به عوامل چابکی را دربین شرکت‌های صنایع غذایی شهرک صنعتی توس مشهد توزیع و پس از تکمیل،جمع‌آوری گردید و به‌وسیله نرم‌افزار SPSS19 مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهد که تابع تشخیصی به‌دست‌آمده به‌وسیله این چهار متغیر، به‌خوبی توانایی تشخیص دو گروه شرکت‌های چابک از غیرچابک را دارد و می‌تواند به‌عنوان الگویی مناسب برای پیش‌بینی چابکی مورد استفاده قرار گیرد.همچنین، متغیرهای انعطاف‌پذیری و پاسخگویی بیشترین سهم را در تمایز بین دو گروه دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design and Explain a Model Based Diagnostic Multivariate Analysis in Order to Forecasting Corporate Agility

نویسندگان [English]

  • Ali Reza Pooya 1
  • Mehdi Khoobiyan 2
1 Associate professor, Ferdowsi University of Mashhad.
2 Ph.D Student, Ferdowsi University of Mashhad.
چکیده [English]

Agile manufacturing is a new productive model which is a result of changes in the environment of companies and it was shaped agility in two previous decades, it can also seek necessity of response to the increasingly intense competitive environment. Thus, in competitive era, our organization should implement this system quickly in order to succeed in production of high quality goods. This research, seeks suitable pattern in order to differentiate non-agile and agile companies by the most important factors of agility (speed, flexibility, competence and accountability) throughout multivariate discriminant function. Therefore, a questionnaire related to agility factors has been distributed among food companies of Toos Industries in Mashhad and then collected and analyzed by the software SPSS19. The results indicate that discriminant function obtained by the four variables have ability for differentiating of agility and non-agility companies. Moreover, it can be used in order to forecast agility, responsiveness, and flexibility that has had the most share of differentiation between two companies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agility
  • Speed
  • Flexibility
  • Competency
  • Responsiveness
  • Diagnostic Analysis