نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس.

2 استاد، دانشگاه تربیت مدرس.

3 استادیار، مؤسسه مطالعات سرآمدی و شش سیگما پارس.

4 استادیار، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران.

چکیده

نقشههای استراتژی مسیر خلق ارزش در سازمانها را نشان میدهند. یکی از مهمترین دغدغههای سازمانهای امروزی، اجرای استراتژیها است. در اهمیت نقشههای استراتژی همین بس است که نقطه شروع جاریسازی استراتژی در بسیاری از دیدگاههای نوین حوزه استراتژی قلمداد می‌‌شود؛ درحالیکه با گذشت سالها از ارائه این مفهوم هنوز نقصها و کمبودهای بسیاری در زمینه تدوین نقشههای استراتژی وجود دارد که همواره از جانب بسیاری از صاحبنظران موردتوجه قرار گرفته است. یکی از این کمبودها که نشاندهنده یک نقطه بالقوه برای بهبود روششناسی تدوین نقشههای استراتژی محسوب میشود، وجود رویکرد یا سازکاری برای انتخاب و پالایش اهداف استراتژیکی است که باید در نقشه قرار گیرند. اهمیت این بحث به این دلیل است که درعمل سازمانها هنگام تدوین نقشه استراتژی خود با انبوهی از اهداف مواجه میشوند که نسبت به حضور همه آنها در نقشه با نوعی وسواس و طمع نیز مواجه می‌شوند. در این تحقیق میکوشیم با ارائه یک رویه گامبهگام و با بهرهگیری از ابزار مفید و پرکاربردی چون بسط عملکرد کیفیت و روش غربالگری فازی و ارائه مفهوم خانههای اهداف استراتژیک، درجهت رفع این کمبود گام برداریم. رویهی ارائهشده را درنهایت در یک مورد عملی بهکار بردیم و نتایج آن را شرح دادیم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Representing a Methodology for Refinement of Strategic Objectives in Strategy Map Establishment: Combining Quality Function Deployment and Fuzzy Screening

نویسندگان [English]

  • Abbas Moghbel Baarz 1
  • Adel Azar 2
  • Alahverdi Taghavi 3
  • Bijan Nahavandi 4

1 Associate Professor, Tarbiat Modares University.

2 Professor, Tarbiat Modares University.

3 Ph.D, Pars excellence and six sigma studies instituition.

4 Assistant Professor, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran.

چکیده [English]

Strategy maps represent the way of value creation in each organization. Nowadays, Implementation of strategy is the main concern of all organizations. Strategy map establishment is the starting point of strategy implementation. Since emergence of strategy map, there are some shortcomings in its methodology that frequently quoted by many of researchers. One of these short coming is the shortage of a mechanism for refinement of objectives which are candidate for entrance into map. Organizations in practice have obsession and avidity to determine more number of objectives in strategy map. The study represented a step by step approach to obviate this problem using quality function deployment (QFD) as a helpful tool and fuzzy screening method. Finally, suggested approach was applied in a practical case and conclusions were explained.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Balanced Scorecard
  • Strategy Map
  • Quality Function Deployment
  • House of Strategic Objectives (HoSO)
  • Fuzzy Screening