ائتلاف یا استقلال؟ تعیین تصمیم‌ مناسب برای سطوح مختلف زنجیره‌های تأمین سه سطحی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه تهران.

2 استاد، دانشگاه تهران.

3 استاد، دانشگاه صنعتی شریف.

چکیده

در مدیریت زنجیره‌ تأمین ممکن است بین اهداف اجزاء و سطوح مختلف در جهت رسیدن به اهداف کلی، تضاد و تناقضات بسیاری دیده شود که این اختلالات و تناقضات به مرور زمان به کاهش قدرت و رقابت‌پذیری می‌انجامد. یافتن پاسخی مناسب برای اینکه سطوح مختلف بهصورت مستقل اقدام به تصمیمگیری نمایند، یا اینکه با ادغام یا ائتلاف با سطحی دیگر، سودآوری خود را دستخوش تغییر نمایند، از اهمیت بالایی برخوردار است. در این مقاله سعی شده است با در نظر گرفتن سه گروه متغیرهای تصمیم موجودی، قیمتگذاری و هزینههای بازاریابی، بین استقلال یا ائتلاف سطوح مختلف، راهحلی که سودآوری را حداکثر نماید مدلسازی و شناسایی شود. برای این منظور از تئوری بازیها و سه نوع بازی استقلال، ائتلاف خردهفروش با تولیدکننده و همچنین ائتلاف تولیدکننده با تأمینکننده استفاده شده است. در پایان حالت ائتلاف نسبت به حالت استقلال برتری یافته و از بین حالتهای ائتلافی نیز ترکیب خردهفروش با تولیدکننده، نسبت به ترکیب تولیدکننده با تأمینکننده به عنوان حالتهایی با سودآوری بالاتر برای زنجیره تأمین شناسایی شدهاند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Deciding Between Independence and Coalition, in an Three Echelon Supply Chain

نویسندگان [English]

  • Hannan Amoozad Mahdiraji 1
  • Ahmad Jaafarnejad 2
  • Ali Mohaghar 2
  • Mohammad Modarres Yazdi 3
1 Assistant Professor, University of Tehran.
2 Professor, University of Tehran
3 Professor, Sharif University of Technology.
چکیده [English]

By considering the role and importance of supply chain management, this concept faced with many challenges and problems. Although there is no explanation of a comprehensive model for supply chain issues, a review of theoretical issues in this field, indicates that information systems, marketing, financial management, logistical and organizational relations, matters of interest to researchers in this field. The objective of supply chain management is improvement of various activities and components of a supply chain to increase overall supply chain system. Many contradictions between the components and different levels in order to achieve the overall objectives of the supply chain have been observed, and these disorders may result by decreased strength and competitiveness of supply chain. The main contradictions that are considered in this paper are related to inventory, pricing and also marketing costs in an unlimited three echelon supply chain. The basics of game theory make it a suitable and reliable tool for solving contradiction situations by considering all levels and players goal. In this paper, finding equilibrium of inventory, pricing and marketing cost of an unlimited three echelon supply chain(SC), consisting of supplier, manufacturer and retailer is considered. K retailer, M manufacturer and S supplier are acting, and different leadership of each level are examined to find the highest payoff for the supply chain.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supply Chain
  • Non-Cooperative Game
  • Nash Game
  • Design of Experiment