دوره و شماره: دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 9، خرداد 1392 

مقاله پژوهشی

ائتلاف یا استقلال؟ تعیین تصمیم‌ مناسب برای سطوح مختلف زنجیره‌های تأمین سه سطحی

صفحه 9-34

حنان عموزاد مهدیرجی؛ احمد جعفرنژاد؛ علی محقر؛ محمد مدرس یزدی


تحلیل بازار تلفن همراه ایران با رویکرد پویایی‌های سیستم

صفحه 135-158

محمد‌هاشم موسوی حقیقی؛ حبیب‌اله رعنایی کرد شولی؛ محمد غفورنیان


طراحی مدل پیش بینی تقاضا در صنعت کاشی و سرامیک

صفحه 159-176

علیرضا موتمنی؛ مصطفی رضائی؛ مریم احقاقی