نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه شهید بهشتی.

2 کارشناس ارشد، دانشگاه یزد.

3 کارشناس ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.

چکیده

یکی از عوامل مؤثر بر کارایی و تأثیر فعالیت‌های یک بانک، مکان جغرافیایی مناسب آن است، به‌طوری که اگر در ابتدای تأسیس یک شعبه، مکانی انتخاب شود که بیشترین ویژگی‌های یک مکان بهینه برای تأسیس یک شعبه را داشته باشد، می‌توان ادعا کرد که اهداف دیگر بانک به‌راحتی به دست خواهند آمد. در این مقاله برای ارزیابی شعب بانک از دیدگاه موقعیت مکانی، از عوامل ذهنی و عینی استفاده می‌کنیم. جامعه‌ تحقیق بانک صادرات ایران در محدوده‌ حوزه‌ 3 سرپرستی جنوب تهران است. تحقیق، سه سؤال پژوهشی دارد. برای پاسخ به سؤال اول، پس از شناسایی 8 عامل ذهنی و 4 عامل عینی، آن‌ها را برای ارزیابی شعب موجود با لحاظ موقعیت مکانی به کار بردیم، برای پاسخ به سؤال دوم، از مقایسات زوجی تحلیل سلسله مراتبی برای به دست آوردن وزن معیارهای ذهنی هریک از شعب، البته برای ادغام نظرات اعضای نمونه آماری، از میانگین هندسی استفاده کردیم و برای معیارهای عینی از داده‌های عملکردی 8 ماهه بهره بردیم و برای پاسخ به سؤال سوم، از مدال براون- جیسون برای اولویت‌بندی شعب مورد مطالعه از طریق ادغام و ترکیب عوامل ذهنی و عینی سؤال دوم استفاده کردیم. در پایان، به این نتیجه رسیدیم که در هر شبکه‌ بانکی، اعم از خصوصی و دولتی، شعب بانک وجهه‌ کمی و کیفی بانک را تعیین می‌کنند؛ بنابراین می‌توان گفت شعبه‌ای که در مکان مناسب و بهینه‌ خود قرار گرفته است نسبت به شعبه‌ای که در مکان مناسب نیست، سود بیشتری به بانک می‌رساند. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Model for the Identification and Evaluation of Locations of Agencies and Branches of Service – Industrial Companies

نویسندگان [English]

  • Farhad Farzad 1
  • Morteza Maddah 2
  • Amir Zarkar 3

1 Assiatant, Shahid Beheshi University.

2 MS Student, Yazd University.

3 MS Student, Shahid Beheshi University.

چکیده [English]

One of the factors affecting the efficiency and effectiveness of a bank is its location. An optimal location for the establishment of a branch can pave the way to meet other bank objectives.  The study investigates the location of bank branches in terms of both subjective and objective factors. The research community is the third supervision departemnt of Saderat Bank in south Tehran. The study tries to answer three questions.  The subjective factors of 8 and 4 were used to assess the location of the existing branches. To obtain the location weights, The AHP paired comparison was applied. Subjective criteria were assessed through geometric mean of the sample by integrating member comments. The medal Brown-Jason branches was applied to prioritize the integration and combination of subjective and objective factors. The study concluded that the bank image will determine the quality and quantity of bank branches .So it can be stated that a branch which is located in the right and optimal place is more profitable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Localization
  • Localization Industry
  • Location of Bank Branches
  • Brown – Jybsvn Method