دوره و شماره: دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 10، تابستان 1392 

مقاله پژوهشی

1. تئوری چشم‌انداز و مدلسازی الگوی تصمیم‌گیری مدیران در بخش صنعت

صفحه 9-33

علی نقی مصلح شیرازی؛ محمد نمازی؛ علی محمدی؛ احمد رجبی


2. گونه‌شناسی دیدگاه‌های عاملین توسعه خوشه‌های صنعتی با محوریت عوامل مؤثر بر عملکرد

صفحه 35-55

اکبر عالم تبریز؛ حسن فارسیجانی؛ فرهاد فرزد؛ سید هادی میرقادری