دوره و شماره: دوره 3، شماره 4 - شماره پیاپی 12، اسفند 1392 

مقاله پژوهشی

مدل‌سازی تفسیری ساختاری ریسک‌های زنجیره تأمین پروژه در شرکت های گاز استانی

صفحه 9-37

علی محمدی؛ علینقی مصلح شیرازی؛ محمدباقر احمدی؛ پیام شجاعی


توسعه و کاربرد تکنیک‌هایPROMETHEE-IV، LINMAP و FIS در مسائل تصمیم‌گیری چندمعیاره پیوسته

صفحه 111-136

مجید اسماعیلیان؛ سمیه محمدی؛ سیده مریم عبداللهی؛ مسلم علی محمدی


شبیه سازی سیستم واحد اورژانس و رتبه بندی سناریوهای بهبودی آن به‌کمک روش AHP-PROMETHEE

صفحه 137-164

مصطفی کاظمی؛ علی سیبویه؛ محمد رنجبر؛ زهرا ناجی عظیمی؛ راضیه کریمی


تصمیم گیری گروهی با رویکرد فازی به منظور ارزیابی انعطاف پذیری زنجیره تأمین کارخانه یزدباف

صفحه 165-187

علیرضا ناصرصدرآبادی؛ سید حبیب الله میرغفوری؛ سعیده السادات سالاری