ارائه مدل سنجش عملکرد سازمان های چابک: رویکرد مدل‌سازی ساختاری–تفسیری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه امام صادق.

2 استاد، دانشگاه تربیت مدرس.

3 دانشجوی دکتری، دانشگاه مازندران.

چکیده

سازمانهای عصر حاضر برای پاسخ به چالشهای محیط کسبوکار رویکرد نوینی به نام چابکی را برگزیدهاند. اقتضائات این رویکرد بر نحوه سنجش عملکرد سازمانها نیز تأثیرگذار است؛ ازاینرو با توجه به اینکه ارائه مدلهای سنجش عملکرد اقتضائی در سالهای اخیر و در پاسخ به شرایط متلاطم محیطی توجه بسیاری از اندیشمندان را به خود جلب کرده است، لازم بهنظر میرسد که متناسب با شرایط این‌گونه از سازمانها و شرایط محیطی داخلی کشور، مدل سنجش عملکرد مطلوب سازمانهای چابک داخلی ارائه شود. در این پژوهش، با استفاده از مرور ادبیات و استخراج معیارهای عملکردی مدلهای رایج سنجش عملکرد و معیارهای مؤثر بر سنجش عملکرد سازمانهای چابک و نیز طبقهبندی این معیارها با استفاده از متدولوژی نگاشت شناختی، نخست دستهبندی مناسب از این معیارها انجام می‌شود. در مرحله بعد با استفاده از متدولوژی مدلسازی ساختاریتفسیری، مدلی برای سنجش عملکرد سازمانهای چابک ارائه می‌شود. نتایج پژوهش در مدلی متشکل از یازده معیار کلی و هشت سطح استخراج شده است که نشاندهنده اهمیت معیارهایی چون رهبری، برنامهریزی راهبردی و فرهنگ سازمانی بهعنوان پرنفوذترین معیارها در عملکرد سازمانهای چابک است که بر سایر معیارهای عملکردی مدل تأثیرگذار هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presentation an Agile Organization Performance Measurement Model: an Interpretive Structural Modeling Approach

نویسندگان [English]

  • Rohollah Razini 1
  • Adel Azar 2
  • Mahdi Mohammadi 3
1 Assistant Professor, Imam Sadeq University.
2 Professor, Tarbiat Modares University.
3 Ph.D Student, Mazandaran University.
چکیده [English]

Nowadaysorganizationshavechosen a new approachnamedagility to respond thechallenges ofthe business environment. The requirements of this approach have affected on how to measure the performance of these organizations. Inrecent years, the contingencymodel ofperformance measurementhasattractedthe attention of manyscholars to response theturbulentenvironment.Itseems tofit the caseofdomesticenvironmentalorganizations. Optimum performancemeasurement modelof agileorganizationsshould bebuilt. This research uses literature reviewandextracts the performance measures from common and famousperformance measurementmodels.It measures affectingperformance measurementon agileorganizations. At first stage, the research classifiescriteriausingcognitivemappingmethodology. Then, it uses interpretive structural modeling for creating a model for performance measurement system of agile organizations. The results of the survey are derived in a model consists of 11 criteria and 8 level.Theseresults indicatetheimportance ofsuchcriteria asleadership,strategic planningand organizational culture as themost influentialparametersin theperformanceofagileorganizationsthathavean impacton otherfactors ofmodel.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Performance Measurement
  • Agile Organization
  • Interpretive Structural Modeling
  • Cognitive Mapping