شبیه سازی سیستم واحد اورژانس و رتبه بندی سناریوهای بهبودی آن به‌کمک روش AHP-PROMETHEE

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشگاه فردوسی مشهد.

2 کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد.

3 کارشناس پرستاری، سرپرستار واحد اورژانس بیمارستان قائم (عج) مشهد.

چکیده

به‌دلیل افزایش روزافزون هزینه‌های سازمان‌های خدمات درمانی و الزام آنها به افزایش کیفیت و همچنین پیچیدگی سیستم‌های آنها، بحث تغییر و تحول و بهبود این سیستم‌ها از جایگاه ویژه‌ای برخوردار شده است. این مسئله که کدامیک از روش‌ها و سناریوهای تغییر، به‌ویژه در منابع، می‌تواند وضعیت بهتری را برای سیستم به‌وجود آورد نیز از مسائل مهم مورد بحث بوده است. در این راستا، شبیه‌سازی گسسته ـ پیشامد، یکی از ابزارهای تصمیم‌گیری در تحقیق در عملیات که مبتنی بر داده‌های تصادفی است، کمک شایانی به تصمیم‌گیران و مدیران کرده است. در این تحقیق، ابتدا معیارهای عملکردی کلیدی سیستم واحد اورژانس بیمارستان قائم (عج) به‌کمک مقالات گذشته و نظرات خبرگان مشخص شدند، سپس این سیستم به‌کمک نرم‌افزار ارنا مدلسازی و شبیه‌سازی گردید. پس از وزن‌دهی معیارها توسط روش AHP، سناریوهای موردنظر خبرگان تعریف شدند و در پایان، به‌کمک روش رتبه‌بندی پرامتی سناریوها رتبه‌بندی‌شده و بهترین سناریو برای اعمال مشخص شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Emergency Department Simulation and Ranking Its Improving Scenarios using AHP – PROMETHEE Method

نویسندگان [English]

  • Mostafa Kazemi 1
  • Ali Sibeveih 2
  • Mohammad Ranjbar 1
  • Zahra Naji Azimi 1
  • Razieh Karimi 3
1 Associate Professor, Ferdowsi University of Mashhad.
2 MA, Ferdosi Mashhad University.
3 Nurse Expert, Ghaem Hospital, Mashhad.
چکیده [English]

Due to the increasing health care organizations costs, their requirement to increase the quality, and also the complexity of their systems, the issue of the change and improvement to the systems has got really important. It was crucial to know which of methods and scenarios for the change of the systems, especially in the resources, lead to better conditions and this topic caused major issues. In this regard, discrete – event simulation as one of the decision making tools in operations research based on random data, has significantly helped policy makers and a managers. In this study, firstly, the key performance measures of Ghaem hospital emergency system using past publications and experts’ suggestions were identified. Then this system was modeled and simulated using Arena software. After weighting the criteria by AHP method, the scenarios of the experts were defined.  Finally they were ranked using PROMETHEE method and the most suitable scenario was determined.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Discrete Event Simulation
  • Multiple-Criteria Decision Making
  • Emergency Department
  • AHP
  • PROMETHEE