تصمیم گیری گروهی با رویکرد فازی به منظور ارزیابی انعطاف پذیری زنجیره تأمین کارخانه یزدباف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه یزد.

2 دانشیار، دانشگاه یزد.

3 کارشناسی ارشد، دانشگاه علم و هنر یزد.

چکیده

بهدلیل تغییرات شرایط تولید و بازار، شرکت­ها با فشار زیادی مواجه شده­اند. یکی از راههای برخورد با این فشارها مفهوم زنجیره تأمین و افزایش انعطاف­پذیری آن برای ارضای نیازهای متفاوت مشتریان است. از آنجا که قبل از هرگونه تصمیم­گیری درمورد انعطاف­پذیری زنجیره تأمین، اندازهگیری آن امری ضروری است، در این مطالعه با بهکارگیری روش فازی مبتنی بر عملگر اصلاحشده مرتب­سازی مقایسات زبانی براساس میانگین هندسی موزون در جریان یک تصمیم­گیری گروهی تعاملی، به اندازهگیری انعطاف­پذیری زنجیره تأمین پرداخته شده است. در این اندازه­گیری، انعطاف­پذیری منبع­یابی، انعطاف‌پذیری سیستم تولید و عملیات، انعطاف­پذیری توزیع و انعطاف­پذیری سیستم­های اطلاعاتی، بهعنوان ابعاد انعطاف­پذیری زنجیره تأمین درنظر گرفته شده­اند. مورد مطالعه این پژوهش در کارخانه یزدباف انجام شد. نتایج بررسی وضعیت مطلوب و وضعیت موجود این کارخانه، نیاز زنجیره تأمین کارخانه به بهبود را نشان می­دهد که بهترین راه برای بهبود انعطاف­پذیری زنجیره تأمین این کارخانه، بهبود بعد سیستم­های اطلاعاتی آن است. این نتایج از سوی اعضای گروه نیز مورد پذیرش قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Group Decision Making using a Fuzzy Approach for Evaluating the Supply Chain Flexibility of Yazdbaf Factory

نویسندگان [English]

  • Alireza Naser Sadrabady 1
  • Seyed Habibollah Mirghafori 2
  • Saide Sadat Salari 3
1 Assistant Professor, Yazd University.
2 Associate Professor, Yazd University.
3 M.Sc., Science and Arts University.
چکیده [English]

Due to changes in production and market conditions, companies are facing a lot of pressures. One way of dealing with these pressures is the concept of supply chain and its flexibility to satisfy different customers’ neeeds. Before any decision-making on supply chain flexibility, it is necessary to measure flexibility. In this study, using a fuzzy method based on modified linguistic ordered weighted geometric averaging operator in interactive group decision-making, of supply chain flexibility has been measured. In this measurement, sourcing flexibility, operating system flexibility, distribution flexibility and information system flexibility, are considered as the dimensions of supply chain flexibility. Case study research was conducted in Yazdbaf factory.  Desired state and the current state Survey of this factory, shows that the factory supply chain needs to find the best way to improve supply chain flexibility of this factory. The paper concluded that the bestb way is to improve its information systems dimension. These results were accepted by the members of the group.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supply Chain Flexibility
  • Group Decision-Making
  • Fuzzy Approach