طراحی مدل تلفیقی تصمیم گیری چند معیاره فازی جهت انتخاب طرح جانمایی تسهیلات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه فردوسی مشهد.

2 دانشیار، دانشگاه فردوسی مشهد.

3 کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد.

چکیده

جانمایی تسهیلات مسئله­ای است که به نحوه­ی چیدمان دپارتمان­ها در منطقه کاری می­پردازد. در این مقاله ابتدا به شناسایی معیارهای مؤثر در ارزیابی طرح­های چیدمان پرداخته شد. همچنین یک روش تلفیقی تصمیم­گیری چند‌معیاره فازی برای انتخاب طرح چیدمان مطلوب ارائه شد. به‌کارگیری نظریه مجموعه­های فازی به دلیل توانایی بیشتر در بیان مقادیر غیر‌دقیق معیارهای کیفی باعث افزایش کیفیت طرح چیدمان خواهد شد. در این روش از AHPگروهی فازی برای تعیین مقادیر عملکردی طرح­های چیدمان با توجه به معیارهای کیفی، از آنتروپی شانون برای تعیین وزن معیارها و از تاپسیس برای رتبه­بندی نهایی طرح­های چیدمان استفاده شد. در روش حاضر معیارهای کمّی و کیفی به صورت همزمان در نظر گرفته شده است و عملکرد طرح­های چیدمان برای معیارهای کیفی به صورت فازی در نظر گرفته می­شوند. همچنین طرح بهینه به طور موزون اما بدون در نظر گرفتن اهمیت نسبی بین معیارها از طریق نظر مستقیم خبرگان، انتخاب می‌شود. برای بررسی روش پیشنهادی، این روش در یک مطالعه موردی در شرکت مشهد‌پانل به کار گرفته شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Fuzzy Multi‐Criteria Decision Making Fusion Model Design for Facility Layout Selection

نویسندگان [English]

  • Ahmad Tavakoli 1
  • Ali Reza Pooya 2
  • Seyed Javad Alavi Tabari 3
1 Assistant professor, Ferdowsi University.
2 Associate professor, Ferdowsi University of Mashhad.
3 MA, Ferdowsi University.
چکیده [English]

Facility layout is a problem concerned with arrangement of departments in work area. The paper deals with identification of the effective criteria in layout design. Also a fuzzy multi-criteria decision making fusion method is proposed to select the optimal layout design. Using fuzzy set theory due to more ability to describe non-precise qualitative values will increase the quality of the layout design. In this method, a fuzzy AHP group was used to determine the value of the functional layout plans based on qualitative criteria, SHANNON entropy to determine weights of criteria and finally, the TOPSIS was used to rank the layout plans. In this method, qualitative and quantitative criteria have be considered simultaneously, and the performance of layout designs for qualitative criteria are considered as fuzzy and the weighted proper design is selected but regardless of the relative importance between criteria direct from the experts. In order to verify the proposed method, this method was used in a case study in Mashhad Panel Company.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Selecting Facility Layout Plan
  • Shannon Entropy
  • Topsis
  • Fuzzy Multi-Criteria Decision Making
  • Fuzzy AHP Group