ارائه روشی برای رتبه‌بندی ریسک فعالیت‌های پروژه با‌استفاده از شبکه CPM و روش TOPSIS در حالت فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد، دانشگاه علامه طباطبائی.

چکیده

مروری بر ادبیات مدیریت ریسک پروژه، اهمیت رتبه‌بندی و اولویتبندی ریسک در پروژه را برای تمرکز بیشتر بر مدیریت فعالیت­های دارای ریسک بالاتر نشان می­دهد؛به سخن دیگر، فعالیت­ها بر اساس ریسک انجام آن‌ها اولویت­بندی می­شوند. در این مقاله برای رتبه­بندی فعالیت­ها از دو معیار هزینه و زمان استفاده کرده‌ایم. از آنجا که مدت زمان و هزینه انجام فعالیت­ها به صورت قطعی نیست، این دو معیار به صورت فازی در نظر گرفته شده‌اند.معیار زمان به صورت درجه بحرانی بودن به دست آمده از شبکه CPMفازی در روش لحاظ شده است. از آنجا که در هر پروژه با توجه به اهداف و شرایط آن پروژه میزان اهمیت هزینه و زمان متفاوت است، به این دو معیار وزن اختصاص می‌دهیم و سپس با استفاده از روش TOPSISفازی فعالیت­ها را بر اساس ریسک انجام آن‌ها رتبه­بندی می‌کنیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presentation of a Model for Ranking a Project Activities Risk using CPM Network and TOPSIS Method in Fuzzy Environment

نویسنده [English]

  • Maghsoud Amiri
Professor, Allameh Tabatabaei University.
چکیده [English]

Project risk management literature commonly describes the need to rank project activities based on their risks. In the other word, the activities are ranked in base on their risks. This paper considers cost and time as two major factors for ranking projects activities base on their risks. In real world these factors are not deterministic. Thus Fuzzy theory was applied to model uncertainty. The time factor has been introduced as degree of criticality. Degree of criticality has been elicited from Fuzzy CPM model. Though, the impact of these two factors is not the same in different projects, weighted factors were applied to model this fact. At last, Fuzzy TOPSIS was used to rank project activities based on their risks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Project Risk Management
  • Risk Assessment
  • Fuzzy TOPSIS
  • Fuzzy CPM