تحلیل پویای ارتباط صنعت و دانشگاه در خط مشی های آموزش‌عالی برنامه‌ پنجم توسعه با رویکرد پویایی سیستم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، دانشگاه تربیت مدرس.

2 دکتری، دانشگاه تربیت مدرس.

3 دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس.

چکیده

علیرغم پیشرفتهای شگرف کشور ایران در سال‌های اخیر، دستاورد‌های علمی بسیاری از حوزه‌ها، چندان جنبه‌ عملی به خود نگرفته است؛ موضوعی که تحت تأثیر نقش دولت، به‌عنوان متولی اصلی حوزه‌‌های عمومی است. خط مشیهای آموزش عالی یکی از مهمترین جلوههای نقش محوری دولت در این زمینه است: برنامه‌هایی که طراحی و اجرای مناسب آن‌ها نیازمند درک صحیح روابط و حلقه‌های علت و معلولی اصلی آن‌ها است. مقاله‌ حاضر به دنبال تحلیل ارتباط صنعت و دانشگاه در خطمشیهای آموزش عالی برنامه پنجم، با بهرهگیری از مدل‌سازی پویایی سیستم‌ها است. روش پژوهش از نوع مدل‌سازی تبیینی است. به این منظور خط‌مشی‌های آموزش عالی در برنامه پنجم، با بهرهگیری از نظر خبرگان مدل‌سازی شده و مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان میدهد توجه به تأخیر‌های زمانی، حلقه‌های علّی تقویت و متوازن‌کننده در محور‌های کیفیت، جمعیت و منابع مالی، تا حد زیادی در انسجام برنامه‌ها مؤثر هستند. بر مبنای شبیهسازی رفتار متغیر‌های کلیدی خطمشی‌های آموزش عالی، پیشنهاد‌هایی برای بهبود خطمشیها ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of University-Industry Relation in Higher Education Policies of the Fifth Development Plan using System Dynamics

نویسندگان [English]

  • Adel Azar 1
  • Davood Gholamrezaei 2
  • Hassan Danaei Fard 3
  • Hamid Khodadad Hosseini 3
1 Professor, Tarbiat Modares University.
2 Ph.D, Tarbiat Modares University.
3 Associate Professor, Tarbiat Modares University.
چکیده [English]

Recently, In Spite of the tremendous progress of Iran, the Scientific outputs of a variety of disciplines has not so extended to application; a subject that affected by the role of Government as principal role player in the public sector. Higher Education Policies are among important artifacts of government roles in this field, which perception of their Causal relation and loops is prerequisite for their Implementation. This paper is going to analyze the University-Industry relation in the Fifth Development Plan Using System Dynamics. So the Modeling Process has based on Expert consensus through Delphi Method. The Results show that regarding Time Delays, Reinforcing and Balancing loops has so influence on plans cohesion. Finally based on simulation of critical variables, some suggestions have been presented to Improvement of policies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • University-Industry Relation
  • Higher Education Policy
  • Fifth Development Plan
  • System Dynamics