نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشگاه شهید بهشتی.

2 کارشناس ارشد، مؤسسة آموزش عالی ارشاد دماوند.

چکیده

در عصر حاضر، مفهوم تولید در کلاس جهانی به­عنوان پدیده­ای که سازمان­های پیشرو ملزم به به‌کارگیری و استفاده از معیارهای آن هستند مطرح می­شود. از سویی دیگر، جهان معاصر پس­از گذار از عصر مدرنیته، دست­خوش آرمان­ها و اندیشه­های نوینی است که خود را در قالب پست مدرنیسم معرفی می­نماید. در این سیر پر فراز و نشیب، بررسی پدیده­هایی که تجربة گذر از هر دو جریان فکری را دارند از اهمیت خاصی برخوردار است. لذا هدف این مقاله بررسی مفهوم تولید در کلاس جهانی از منظر مدرنیسم و پست­مدرنیزم می­باشد. روش این تحقیق از نوع توصیفی بوده و برای گردآوری اطلاعات مربوط به مبانی نظری پژوهش، از روش کتابخانه­ای و مطالعة منابع علمی و مقالات مرتبط، و برای گردآوری داده‌های مورد نیاز تحقیق از پرسشنامه استفاده شده است. در این مقاله ابتدا به مرور مفاهیم مدرنیسم، پست مدرنیسم و تولید در کلاس جهانی پرداخته می­شود. سپس پدیده تولید در کلاس جهانی از منظر دو دیدگاه مورد بررسی قرار می­گیرد و در نهایت شاخص­ها و اندیشه­های مدرنیستی و پست ­مدرنیستی مفهوم تولید در کلاس جهانی به تفکیک ارائه می­گردد. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Concept of World-Class Manufacturing from Modernistic and Postmodernistic Prespective

نویسندگان [English]

  • Hassan Farsijani 1
  • Mohsen Zabihi 2
  • Mehdi Afzalian 2

1 Associate Professor, Shahid Beheshti University.

2 M.A, Damavand Higher Eduction Istitute.

چکیده [English]

In recent years٫ world class manufacturing concept is considered as a phenomenon that leading organizations are required to implement and use its criteria. On the other hand, with the transition from the era of modernism٫ the contemporary world get affected on the new thoughts and ideas that are presented in the form of postmodernism. In this vicissitudinous path, reviewing phenomenon that pass through both the thoughts is very important. Therefore٫ the purpose of this paper is to examine the concept of world class manufacturing from the prespective of modernism and post-modernism. The research method is descriptive٫ and to gather information library study method was used, and also to collect the required data a questionnaire is utilized. This paper٫ first reviews the concepts of modernism٫ post-modernism and world class manufacturing. The phenomenon of world class manufacturing is discussed from the both perspective. Finally modernistic and postmodernistic indicators and suggestions of WCM concept are offered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • World-Class Manufacturing
  • Modernist
  • Post-Modernist